– Godt budsjett, med enkelte snubletråder for funksjonshemmede

FFO er godt fornøyd med årets budsjett, særlig med tanke på å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Men det er likevel enkelte snubletråder; bl.a. foreslås det å kutte 250 mill kr i ordningen for særlig ressurskrevende tjenester til kommunene.

I innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid kommer regjeringen med flere positive forslag.  Regjeringen foreslår 2000 flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Dermed viderefører og forsterker regjeringen Jobbstrategien for funksjonshemmede. 
Regjeringen vil også gjøre funksjonsassistentordningen permanent og utvide den til å omfatte ledsagertjenester for blinde. Tolketjenesten styrkes betraktelig, med 20 millioner kroner, og målgruppen for garantiordningen for unge som nå er fra 20 – 24, utvides til 29 år.

– Samlet sett vil dette bidra til å øke trykket på å få flere funksjonshemmede i arbeid. Det er vi svært glade for. Nå venter vi i spenning på hvilke tiltak den nye regjeringen kommer med, og om de makter å opprettholde dette trykket, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO på ffo.no

Dårligere tilbud for sterkt funksjonshemmede
Regjeringen foreslår å kutte 250 millioner kroner i ordningen for særlig ressurskrevende tjenester, det vil si tjenester til pleietrengende under 67 år.

– Dette er svært uheldig, og legger til rette for et uforutsigbart liv for flere funksjonshemmede. Kostandene flyttes over til kommunene, og mennesker som har behov for ressurskrevende tjenester står i fare for eksempel heller får en sykehjemsplass, enn å få tjenester hjemme. Vi vil få større forskjeller fra kommune til kommune og uforutsigbare tjenester.

Laber rehabiliteringsinnsats
– Vi er på langt nær fornøyde med regjeringens innsats på rehabiliteringsområdet. Vi må erkjenne at de etter 8 år ikke har klart å svare opp behovet for habilitering og rehabilitering, til tross for at regjeringen Stoltenberg har lovet dette i begge sine regjeringserklæringer. Regjeringen har bevilget 12 millioner kroner ekstra til utvikling og utprøving av modeller for hverdagsrehabilitering. Dette treffer stort sett eldre, ikke funksjonshemmede og kronisk syke.

Regjeringen varsler at de de vil komme med et lovforslag om fritt rehabiliteringsvalg i 2014.

– Nå må vi sette vår lit til den nye regjeringen, som i sin regjeringserklæring både ønsker å innføre fritt rehabiliteringsvalg og en opptrappingsplan for rehabilitering. På disse innsatsområdene kreves det et systematisk arbeid for å bygge opp kapasitet, kvalitet og kompetanse, sier Arum. 

Kilde: www.ffo.no