FFMs høringssvar: “Endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven” (2013)

FFM støtter de foreslåtte endringene i høringen, og påpeker viktigheten av brukermedvirkning på dette feltet

Foreningen for Muskelsyke støtter de endringene som er foreslått i Høringen.

Høringsbrev 

Vi vil imidlertid påpeke viktigheten av at funksjonshemmedes organisasjoner også blir representert inn i nemda. Brukermedvirkning er svært viktig på dette feltet, fordi den representerer det menneskelige perspektivet med å leve med ulike diagnoser. Minst to av personene som blir oppnevnt til Bioteknologirådet bør ha erfaring fra funksjonshemmede organisasjoner.

FFMs høringssvar