Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne

Utvalget skal erstatte Statens råd for funksjonshemme­de (SRLF)

Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Det nasjonale kontaktutvalget skal være et drøftingsorgan mellom staten og organisasjonene i arbeidsliv og samfunnsliv, brukerorganisasjoner og forskere.

– Gjennom dette kontaktutvalget skal vi få luftet ideer til politikkutvikling og sikre at fremtidig politikk gir økt likhet og likere muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh i barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Første møte i utvalget er berammet våren 2014. Utvalget skal erstatte Statens råd for funksjonshemme­de (SRLF). Møtene ledes av barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og det gjennomføres inntil to møter i året. Sekretariatsansvaret legges som tidligere til Bufdir.

Det nye kontaktutvalget skal ha særskilt oppmerksomhet på:

  • informasjonsutveksling av nye nasjonale/statlige strategier
  • status for utviklingen i samfunns- og arbeidsliv, utdanning, tjenesteyting og forskning
  • status for statlig initierte tiltak og politiske vedtak
  • grunnlag for fremtidig politikkutvikling

Utvalget vil ha atten eksterne medlemmer i tillegg til representanter fra departementene og Bufdir. Følgende organisasjoner vil bli invitert til å delta:

  • partene i arbeidslivet med inntil 10 representanter (Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio, Akademikerne og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes Sentralforbund (KS), Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Landbrukets Arbeidsgiverforening))
  • paraplyorganisasjonene (FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede) og små frittstående organisasjoner for funksjonshemmede med inntil 4 representanter
  • private og offentlige tjenesteytende tilbydere/virksomheter med 2 representanter
  • universiteter og høgskoler med 2 representanter

kilde: www.regjeringen.no

Del
FFM 40 år