Familiekurs

Helgen 25.–27. oktober 2013 inviterer Likemannsutvalget i FFM  familier med et eller flere muskelsyke medlemmer til en sosial kurshelg på Park Inn hotell, Gardermoen. Påmeldingsfrist: 10.oktober

Lavterskeltilbud til barna
For barn og unge er målet å skape en arena der de kan dele erfaringer om det å leve med eller det å leve tett på noen med muskelsykdom. Vi ønsker å lage et lavterskeltilbud til barna, der vi samler dem til en hobbyhelg. Aktivitetene blir rammen, men samtalene barna imellom blir innholdet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 5–14 år som enten har en muskelsykdom, eller er nær pårørende til en muskelsyk.

 

Erfaringsutveksling og foredrag for voksne
For de voksne blir det erfaringsutveksling og foredrag om det å mestre hverdagen for familier med spesielle utfordringer. Nettverk er viktig for familier med muskelsyke medlemmer, og vi skal sammen finne ut hvordan vi kan opprette nettverksgrupper som kan møtes noen ganger i året for erfaringsutveksling og støtte.

Vi har med felleshjelpere som aktiviserer barna på hobbyrommet mens foreldrene er på kurs.

Egenandel: 500,- pr voksent medlem av FFM. Ikke-medlemmer kan delta til fullpris av reise og opphold, med mindre de melder seg inn i foreningen og betaler kontingent senest èn uke før kursstart.

 

Egenandelen dekker alle reisekostnader (billigste måte) og hotellhelg inkludert kost. Trenger du å ha med assistent går denne gratis. Likemannsutvalget bestiller flybilletter til de som trenger det, de som kommer andre transportveier får tilbake reiseutgiftene sine ved innlevering av reiseregningsskjema og kvitteringer. Det er bindende påmelding på alle kurs.

Påmeldingsskjema  (frist 10.oktober)

Park Inn Radisson Oslo Airport Hotell

 

Kursprogrammer vil bli sendt ut i forkant av kurset. For ytterligere info, kontakt Likemannsutvalget på e-postadresse likemannsutvalget@ffm.no

Stor Fagkonferanse i Tromsø

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i Tromsø arrangerte fagkonferanse 17. og 18. september

Av over 100 deltakere var ca 20 personer pårørende til barn med muskelsykdommer eller hadde en muskelsykdom selv, resten var fagpersoner.

Det er viktig for alle parter at vi møtes sånn som dette. Fra FFM holdt Laila Moholt et foredrag om å være pårørende i møte med helsevesenet. Lin Christine Solberg fra FFMU holdt foredrag om å bli voksen når en har en muskelsykdom. Ellers presenterte fagpersoner forskningsresultat og det nye ved noen av diagnosene innenfor nevromuskuære diagoser.

Les mer om konferansen i Muskelnytt nr. 4-2013.

Frokostlansering hos Unge funksjonshemmede 9. oktober: Rehabilitering og ungdom

Rapporten "Med kjepper i hjulene" tar for seg barrierer ungdom møter i rehabiliteringsfeltet.

Det blir servert forkost og kaffe til alle påmeldte.

I prosjektet har de sett på om det er barrierer som gjør det vanskelig å benytte seg av  rehabiliteringstilbud til ungdom og unge voksne. Hvorfor er det underforbruk av rehabilitering blant unge? Hvorfor har ikke unge mennesker kastet seg over rehabiliteringsopphold som er tilpasset dem på private rehabiliteringsintitusjoner?

Mer info og påmelding:  www.ungefunksjonshemmede.no

Min helse har erstattet selvbetjeningssiden på helsenorge.no

I Min helse kan du se dine egenandeler og resepter, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdekort og melde bivirkninger

Nå trenger du kun å logge inn én gang for å få tilgang til alle tjenestene på helsenorge.no, bortsett fra Mine vaksiner. Min helse er under utvikling og flere tjenester vil bli tilgjengelig her i tiden fremover.

Les mer på www.helsenorge.no

Ny organisering av sjeldenfeltet

Nå er prosjektrapporten klar om etablering av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Etter et halvt års intens jobbing ble rapporten nylig overlevert Oslo universitetssykehus (Ous).

Det er Helse Sør Øst RHF som har gitt Ous i oppgave å samorganisere ti nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger). Ous har gitt Kvinne- og barneklinikken ansvaret med å etablere og gjennomføre et prosjekt for å planlegge samorganiseringen.

Prosjektgruppa har bestått av lederne fra dagens 10 kompetansesentre samt fire brukerrepresentanter. Tre av brukerrepresentantene har representert FFO.

Ny organisering skal være på plass fra 1. januar 2014. Det har vært en erkjennelse at svar på alle spørsmål ikke kan gis i rapporten, men dokumentet viser nå en klar hovedretning på det videre arbeidet.

Kontakt med organisasjonene
FFOs brukerrepresentanter opplever at dette har vært gode prosesser tross knappe tidsfrister. De av FFOs medlemsorganisasjoner som berøres av denne omorganiseringen har vært invitert til å komme med innspill i flere omganger. Det har i tillegg vært et eget informasjons- og innspillmøte i FFO midtveis i arbeidet.
Brukerrepresentantene hadde ønsket seg enda flere innspill underveis og har sett det som både viktig og utfordrende å sikre at organisasjonenes interesser blir ivaretatt. For å kvalitetssikre innspillene har brukerrepresentantene hatt en egen strategi i arbeidet for å sikre kommunikasjon i forkant og etterkant av prosjektmøtene.

Synlighet viktig
Rebecca Tvedt Skarberg, hovedstyremedlem i FFO og en av brukerrepresentantene, opplever at brukermedvirkningen har fått en betydelig plass i det videre arbeidet. Dette skaper trygghet for brukerne av kompetansetjenestene.

– Det viktigste har vært å få fram en bevissthet om hva sjeldengruppene har til felles og hva som er særegent, sier Rebecca.
Behovet for synlighet rundt sjeldenfeltet er ett av svarene, og er derfor også en av de viktigste oppgavene for den nye nasjonale kompetansetjenesten. Jo mer synlig sjeldenfeltet er, jo sterkere vil kompetansesentrene bli i dagens helsevesen.
Rebecca er opptatt av at kompetanse må bygges opp og kunnskap spres slik at utfordringen med å være sjelden blir mindre. I samarbeid mellom fagprofesjonene og brukerne skal den nye tjenesten gjøre det lettere å leve med sjeldne diagnoser.

Rapport og mandat for etablering

Faglig referansegruppe
I det prosjektgruppa avslutta sitt arbeid hadde «Faglig referansegruppe for Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger» sitt første møte. Dette er en fast gruppe, oppnevnt for en 3-årsperiode, som vil ha et overordna tilsyn med drift av kompetansetjenestene og sikre at disse blir drevet i tråd med gitte kriterier. Også her skal det være brukerrepresentasjon.

FFOs brukerrepresentanter i denne faglige referansegruppa er: Rebecca Tvedt Skarberg, Ann Iren Kjønnøy og Hedevig Castberg. Også i dette arbeidet ønsker brukerrepresentantene innspill fra organisasjonene.

Økonomi
Gjennom hele prosessen har FFO løfta finansieringsspørsmålet høyt. En omorganiseringsprosess som skal bedre tjenestene, inkludere flere grupper i tilbudet og etablere en ny ledelse trenger økte rammer. Dette ligger utenfor prosjektets mandat, og FFO har derfor i innspill til statsbudsjettet krevd en økning av bevilgningen på 30 mill kr for at intensjonene i dette arbeidet skal oppfylles. Neste års statsbudsjett legges fram 14. oktober, og det knytter seg derfor spenning til om det vil følge friske midler med nyetableringen.

På hjemmesidene for den nasjonale kompetansetjenesten legges informasjon ut fortløpende.

Kilde:  www.ffo.no

Frivillighetens regjeringserklæring

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Valget 2013 er avgjort og Frivillighet Norge takker de rødgrønne for samarbeidet og for innføringen av momskompensasjon. Samtidig mener vi det finnes nok frivillighetspolitiske utfordringer å ta tak i for den nye regjeringen.  

 

– I valgkampen har alle partiene etterlyst at frivilligheten skal vokse og utvikle seg videre. Nå er det viktig at å ta med organisasjonene på råd, slik at vi får en frivillighetspolitikk på frivillighetens egne premisser, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

Frivillighet Norge ønsker en tett dialog med regjeringen om frivillighetspolitikken de neste fire årene. En aktiv frivillighetspolitikk må bidra til vekst i de frivillige organisasjonene og til en høy frivillig deltakelse i befolkningen.

– Vi forventer at regjeringen vil føre en aktiv frivillighetspolitikk og at det nye Stortinget vil sørge for enda mer og bedre frivillighet. De frivillige aktørene er sentrale supplement og alternativ til
offentlige tilbud, samtidig som de er viktige møteplasser og talerør for store og små over hele landet, sier Brekke.

Uten frivillighet stopper Norge. Hele 79 prosent av befolkningen er medlem i en frivillig organisasjon. Det viser et stort engasjement for frivillig arbeid, noe den nye regjeringen må ta hensyn til. Her er vårt forslag til kapittel om frivillighet i den nye regjeringserklæringen. Den kan også lastes ned på pdf.

 

Mer og bedre frivillighet

Frivillighet er en av våre største verdier som samfunn. Frivillige organisasjoner gjør stor innsats, bidrar til samfunnsdeltakelse og er en viktig premissleverandør i utviklingen av samfunnet. Mange offentlige institusjoner, bærende ideer, verdier og arbeidsmetoder i samfunnet har røtter i frivillig sektor. Et mangfold av uavhengige frivillige organisasjoner er avgjørende for et levende demokrati og for at frivilligheten fortsatt skal fylle rollen som innovatører og som alternativ og supplement til offentlige tjenester.

Regjeringen skal føre en aktiv frivillighetspolitikk som skal stimulere til vekst i de frivillige organisasjonene og til høy frivillig deltakelse i befolkningen. Regjeringen vil sørge for at frivilligheten sikres forutsigbare og rettferdige vilkår i offentlige støtteordninger og regelverk, uten at det kommer i konflikt med organisasjonenes formål eller egenart.

Regjeringen vil

 • Etablere en prinsipperklæring for samspill med de frivillige organisasjonene slik at organisasjonene skal møte de samme holdningene, rutinene, definisjonene og kravene i hele staten
 • Forenkle dialog og samarbeid mellom staten og organisasjonene, blant annet gjennom å ferdigstille Frivillighetsregisteret og ta det i bruk som forenklingsverktøy i støtteordninger
 • Endre beløpsgrensene for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 100 000 kr for bedrifter og 20 000 kr for privatpersoner.
 • Etablere en robust ordning som refunderer all moms organisasjonene betaler på innkjøp til den frivillige virksomheten.
 • Øke andelen driftsstøtte av den totale statsstøtten som ytes til frivillige organisasjoner, og ta organisasjonene med på utformingen av alle nye prosjektstøtteordninger.
 • Videreutvikle satellittregnskapet for frivillig sektor og etablere et forskningsprogram for å øke kunnskapen om hva som bidrar til deltakelse, og om effekten av organisasjonenes arbeid i samfunnet.

Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne

Utvalget skal erstatte Statens råd for funksjonshemme­de (SRLF)

Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Det nasjonale kontaktutvalget skal være et drøftingsorgan mellom staten og organisasjonene i arbeidsliv og samfunnsliv, brukerorganisasjoner og forskere.

– Gjennom dette kontaktutvalget skal vi få luftet ideer til politikkutvikling og sikre at fremtidig politikk gir økt likhet og likere muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh i barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Første møte i utvalget er berammet våren 2014. Utvalget skal erstatte Statens råd for funksjonshemme­de (SRLF). Møtene ledes av barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og det gjennomføres inntil to møter i året. Sekretariatsansvaret legges som tidligere til Bufdir.

Det nye kontaktutvalget skal ha særskilt oppmerksomhet på:

 • informasjonsutveksling av nye nasjonale/statlige strategier
 • status for utviklingen i samfunns- og arbeidsliv, utdanning, tjenesteyting og forskning
 • status for statlig initierte tiltak og politiske vedtak
 • grunnlag for fremtidig politikkutvikling

Utvalget vil ha atten eksterne medlemmer i tillegg til representanter fra departementene og Bufdir. Følgende organisasjoner vil bli invitert til å delta:

 • partene i arbeidslivet med inntil 10 representanter (Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio, Akademikerne og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes Sentralforbund (KS), Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Landbrukets Arbeidsgiverforening))
 • paraplyorganisasjonene (FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede) og små frittstående organisasjoner for funksjonshemmede med inntil 4 representanter
 • private og offentlige tjenesteytende tilbydere/virksomheter med 2 representanter
 • universiteter og høgskoler med 2 representanter

kilde: www.regjeringen.no

FFM kontoret blir delvis bemannet resten av denne uken og uke 38 pga ferieavvikling og deltakelse på seminar

Vi blir å treffe på følgende dager:

Kontortid uke 37:

Kristin Gran M. Rolfsnes:     torsdag 12.09.13

 

Kontortid uke 38:
Line Wåler,                            mandag 16.9.13
                                            tirsdag 17.9.13
                                            onsdag 18.9.13

Kristin Gran M. Rolfsnes          torsdag 19.9.13

VG i dag: Flere funksjonshemmede i arbeid?, Telenor Open Mind, Unge funksjonshemmede og Foreningen for Muskelsyke om BPA

Telenor Open Mind, Unge funksjonshemmede og Foreningen for Muskelsyke er glade for at det endelig kom et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dessverre inneholder lovforslaget mangler som spesielt vil ramme unge som er funksjonshemmede.

Forfatter: Ingrid Ihme, direktør Telenor Open Mind.

Dette ble tydelig illustrert i fredagens VG hvor Ola satte sterke ord på hva kampen om BPA handler om.

Ola skrev ikke om sine fremtidsdrømmer. Kanskje fordi dagens rammebetingelser ikke gir han noen fremtid. Slik kan det ikke være. Ola er et klart hode og Norge trenger arbeidskraften hans. Det er et uttalt politisk mål å få flere unge funksjonshemmede ut i arbeid. Lovforslaget gjenspeiler ikke denne målsettingen. Den opprettholder og forsterker helse og omsorgs prinsippet – ikke aktiv deltagelse i samfunnet.

For at Ola skal ha en reel fremtid, men muligheter for studier og jobb, må assistanse til studier og arbeid innlemmes i BPA. Når dette ikke gjøres slår det spesielt uheldig ut for ungdom som ennå ikke er kommet i ordinært arbeid.
Slik det er nå, og som forslaget viderefører, så kan funksjonshemmede få innvilget nødvendig assistanse fra kommunen, men denne skal som hovedregel ikke brukes til studier og arbeid. Dette skal dekkes av NAV gjennom to ulike ordninger: mentorordningen og funksjonsassistent.

Studiefinansieringsordningen for funksjonshemmede ble innført nettopp for at flere unge funksjonshemmede skulle kunne få muligheten til å studere. De som har behov for assistanse i studiesituasjonen er allikevel avskåret fra å studere, fordi det er vanskelig å få godkjent høyere utdanning som tiltak i NAV, og derved få mentor til assistansen. Dersom BPA kunne brukes i studiesituasjonen, kan flere funksjonshemmede studere, og derved ha større muligheter på arbeidsmarkedet.

Uten høyere utdanning har de ikke muligheter for å få arbeid de kan utføre, og må uføretrygde seg. Unge funksjonshemmede og FFM har erfart at flere av våre unge medlemmer har måttet velge uføretrygd, fordi de ikke har fått innvilget studier og nødvendig assistanse fra NAV. Istedenfor å være aktive samfunnsborgere, sitter de nå hjemme og ser på tv.

Funksjonshemmede som er i ordinært arbeid kan få funksjonsassistent. Denne innvilges fra NAV. Prosessen kan ta tid, og assistent innvilges først etter at arbeidsforholdet er etablert. Ordningen er tungvinn, både for arbeidsgiver og for arbeidstagere som har en funksjonshemning. Funksjonsassistent kan kun benyttes hvis man er i ordinært lønnet arbeid. Dette betyr at personer som er under arbeidstrening, eller arbeidspraksis, ikke kan få assistanse i arbeidstiden. Arbeidstreningen blir derved ikke reell, og arbeidssøkeren får ikke vist hva hun virkelig kan bidra med på grunn av manglende assistanse. Telenor Open Mind erfarer at dette er et problem for flere av de som har vært i programmet.

Mener politikerne alvor med Jobbstrategien, må de se funksjonshemmede som fullverdige mennesker, og sikre en god brukerstyrt personlig assistanse som gir oss muligheten til å bruke ressursene våre. Telenor Open Mind, Unge funksjonshemmede og Foreningen for Muskelsyke mener at muligheten for å bruke BPA både i studie og jobbsituasjon er helt nødvendig for funksjonshemmede som trenger assistanse. Vi ønsker at Ola skal få utdanning og jobb og muligheten til å bidra! Det er på tide at politikere ser dette!

Avisside: https://web.retriever-info.com/go/?p=139790&a=28074&sa=2014512&x=8d4c706c279375371433286540b1306e&d=0200192013090948d461afdbad573e647f81c99c10eeb4

 
  – STERK HISTORIE: Jeg vil aldri få et selvstendig og likestilt liv. Jeg er lurt til å leve, skrev Ola Schrøder Røyset i fredagens VG.

26-årsgrensen fjernes!

Regjeringen ved arbeidsminister Anniken Huitfeldt fjerner nå 26-årsgrensen på aktivitetshjelpemidler, slik at også funksjonshemmede over 26 år kan søke om støtte til hjelpemidler for aktivitet. Den nye ordningen skal tre i kraft 1. juli 2014

Fjerning av 26-årsgrensen på aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede har i lang tid vært en prioritert sak for Norges idrettsforbund og flere interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Regjeringen med arbeidsminister Anniken Huitfeldt i spissen har i dag satt av 55 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler, og fjerner aldersgrensen slik at de over 26 år også kan søke støtte.

– Å fjerne denne aldersgrensen var et viktig mål da jeg ble arbeidsminister. Idretten er god på å integrere funksjonshemmede og da skal ikke en aldersgrense på aktivitetshjelpemidler hindre de som vil være aktiv i å få være en del av idretten, sier Huitfeldt.

– Dette er en gledens dag for norsk idrett! Saken har vært viktig for idretten i lang tid fordi dette handler om at alle som vil være aktive, skal få være det. Vi er glade for at Anniken Huitfeldt da hun gikk fra kulturministerposten til å bli arbeidsminister, satte som et klart mål at 26-årsgrensen skulle fjernes så raskt som mulig. Norges idrettsforbund har sammen med flere interesseorganisasjoner for funksjonshemmede hatt løpende kontakt med Helsedepartementet, Arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet vedrørende saken og er glade for en rask løsning, sier Idrettspresident Børre Rognlien.

 – Dette har vi ventet lenge på. Flere får nå en mulighet til å være fysisk aktive etter fylte 26 år. Dette handler om likeverd og at alle som vil skal kunne ha et aktivt liv, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Birgit Skarstein.

Det er ennå ikke avgjort hvordan utformingen av ordningen skal bli, men Arbeidsdepartementet vil samarbeide med Norges idrettsforbund og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner i dette arbeidet. Den nye ordningen skal tre i kraft 1. juli 2014.

Kilde: Norges Idrettsforbund