Brukerstyrt Personlig Assistanse – BPA

Uttalelse vedr. høring om endring i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

FFM Hordaland /Sogn og Fjordane har gått gjennom forslaget fra Helse- og Omsorgsdep. om rett til Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og sendt vedlagt uttalelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn