FN-konvensjonen er ratifisert

Mandag 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ventet på siden 2007.Når Norge nå har sluttet seg til FN-konvensjonen, innebærer det en plikt til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn for alle.

Tekst: Kristel Jüriloo, juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter.
Foto:Anette Skomsøy

Hvorfor er konvensjonen viktig?

Konvensjonen slår fast at de generelle menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede. I tillegg inneholder konvensjonen rettigheter som er spesifikke for funksjonshemmedes mulighet til å få oppfylt menneskerettighetene sine; tilgjengelighet og tilrettelegging.

FN har tidligere vedtatt egne konvensjoner for andre sårbare grupper som blant annet kvinner og barn. Funksjonshemmede er den største minoriteten i verden. Kvinner og barn med funksjonshemning er dobbelt utsatt for brudd på deres menneskerettigheter. Derfor beskytter konvensjonen spesielt kvinner og barns rettigheter.

Hva inneholder konvensjonen?

Konvensjonen gir funksjonshemmede rett til;

 • Brukermedvirkning

Fortalen pkt. o), artikkel 4 nr. 3 og artikkel 33 nr. 3 forplikter regjeringen til å involvere funksjonshemmedes organisasjoner i alle beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede.

 • Universell utforming

Artikkel 9 forplikter regjeringen til å vedta regelverk for universell utforming av varer og tjenester. Komiteen har behandlet en klagesak der to et ungarsk par vant frem med krav om tilgjengelige minibanker for synshemmede.

 • Liv
 • Likhet for loven

Artikkel 12 forplikter regjeringen til å sørge for at alle som ikke er i stand til å ivareta egne interesser får assistanse til å ta egne valg. Den tidligere vergemålsloven av 1927 ble ansett å være i strid med artikkel 12 og en ny vergemålslov av 2010 trer derfor i kraft samtidig med ratifisering av konvensjonen.

 • Tilgang til et effektivt rettsmiddel

Artikkel 13 forplikter regjeringen til å sørge for at diskrimineringsvernet er effektivt.

 • Frihet og personlig sikkerhet
 • Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
 • Frihet fra utnyttelse, vold og overgrep
 • Integritet
 • Bevegelsesfrihet og nasjonalitet

Artikkel 20 gir alle funksjonshemmede rett til å velge eget bosted, som for eksempel å flytte fra én kommune til en annen.

 • Selvstendighet og deltagelse i samfunnslivet
 • Personlig mobilitet
 • Respekt for hjem og familie
 • Utdanning

Artikkel 24 forplikter regjeringen til å sørge for at funksjonshemmede får tilpasset opplæring. Det kan ikke gjøres unntak fra artikkel 24 av hensyn til ressursmangel.

 • Helse
 • Habilitering og rehabilitering

FN-komiteen har behandlet en klagesak der en svensk kvinne vant frem med krav om dispensasjon fra byggeforbud for å kunne bygge inne-basseng til bassengtrening.

 • Arbeid og ansettelse
 • Tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse
 • Deltagelse i politikk og samfunnsliv
 • Deltagelse i kulturlivet, fritidsaktiviteter og idrett

Artikkel 30 forplikter regjeringen til å sørge for at funksjonshemmede får mulighet til å leve et aktivt og meningsfylt liv.

 

Vil du lære mer om FN-konvensjonen?

Vil du lære mer om hva FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer? Da kan du melde deg på FFOs kurs som går av stabelen 16. – 17. september 2013 på Thon Hotell Opera i Oslo.

Kurset baserer seg på et studie- og oppgavehefte som vil bli delt ut under kurset. Heftet vil gi kunnskap om konvensjonens innhold og betydning for norsk rett og praksis.

FN-konvensjonens artikkel 4(3) og 33 (3) gir funksjonshemmedes organisasjoner en rett til å delta og medvirke i alle politiske beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede, og i overvåkningen av gjennomføringen og etterlevelse av konvensjonen.

FFO vil på kurset blant annet holde innlegg om hvordan konvensjonens rettigheter og forpliktelser kan styrke våre argumenter i det interessepolitiske arbeidet. I tillegg vil LDO holde innlegg om sine erfaringer med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Kurset er gratis, og du kan melde deg på ved å sende en e-post til pamelding@ffo.no. Kurset er begrenset til 45 deltakere og vi vil derfor prioritere påmeldinger fra FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes- og kommune-FFO.