FN-konvensjonen er ratifisert

Mandag 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ventet på siden 2007.Når Norge nå har sluttet seg til FN-konvensjonen, innebærer det en plikt til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn for alle.

Tekst: Kristel Jüriloo, juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter.
Foto:Anette Skomsøy

Hvorfor er konvensjonen viktig?

Konvensjonen slår fast at de generelle menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede. I tillegg inneholder konvensjonen rettigheter som er spesifikke for funksjonshemmedes mulighet til å få oppfylt menneskerettighetene sine; tilgjengelighet og tilrettelegging.

FN har tidligere vedtatt egne konvensjoner for andre sårbare grupper som blant annet kvinner og barn. Funksjonshemmede er den største minoriteten i verden. Kvinner og barn med funksjonshemning er dobbelt utsatt for brudd på deres menneskerettigheter. Derfor beskytter konvensjonen spesielt kvinner og barns rettigheter.

Hva inneholder konvensjonen?

Konvensjonen gir funksjonshemmede rett til;

 • Brukermedvirkning

Fortalen pkt. o), artikkel 4 nr. 3 og artikkel 33 nr. 3 forplikter regjeringen til å involvere funksjonshemmedes organisasjoner i alle beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede.

 • Universell utforming

Artikkel 9 forplikter regjeringen til å vedta regelverk for universell utforming av varer og tjenester. Komiteen har behandlet en klagesak der to et ungarsk par vant frem med krav om tilgjengelige minibanker for synshemmede.

 • Liv
 • Likhet for loven

Artikkel 12 forplikter regjeringen til å sørge for at alle som ikke er i stand til å ivareta egne interesser får assistanse til å ta egne valg. Den tidligere vergemålsloven av 1927 ble ansett å være i strid med artikkel 12 og en ny vergemålslov av 2010 trer derfor i kraft samtidig med ratifisering av konvensjonen.

 • Tilgang til et effektivt rettsmiddel

Artikkel 13 forplikter regjeringen til å sørge for at diskrimineringsvernet er effektivt.

 • Frihet og personlig sikkerhet
 • Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
 • Frihet fra utnyttelse, vold og overgrep
 • Integritet
 • Bevegelsesfrihet og nasjonalitet

Artikkel 20 gir alle funksjonshemmede rett til å velge eget bosted, som for eksempel å flytte fra én kommune til en annen.

 • Selvstendighet og deltagelse i samfunnslivet
 • Personlig mobilitet
 • Respekt for hjem og familie
 • Utdanning

Artikkel 24 forplikter regjeringen til å sørge for at funksjonshemmede får tilpasset opplæring. Det kan ikke gjøres unntak fra artikkel 24 av hensyn til ressursmangel.

 • Helse
 • Habilitering og rehabilitering

FN-komiteen har behandlet en klagesak der en svensk kvinne vant frem med krav om dispensasjon fra byggeforbud for å kunne bygge inne-basseng til bassengtrening.

 • Arbeid og ansettelse
 • Tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse
 • Deltagelse i politikk og samfunnsliv
 • Deltagelse i kulturlivet, fritidsaktiviteter og idrett

Artikkel 30 forplikter regjeringen til å sørge for at funksjonshemmede får mulighet til å leve et aktivt og meningsfylt liv.

 

Vil du lære mer om FN-konvensjonen?

Vil du lære mer om hva FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer? Da kan du melde deg på FFOs kurs som går av stabelen 16. – 17. september 2013 på Thon Hotell Opera i Oslo.

Kurset baserer seg på et studie- og oppgavehefte som vil bli delt ut under kurset. Heftet vil gi kunnskap om konvensjonens innhold og betydning for norsk rett og praksis.

FN-konvensjonens artikkel 4(3) og 33 (3) gir funksjonshemmedes organisasjoner en rett til å delta og medvirke i alle politiske beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede, og i overvåkningen av gjennomføringen og etterlevelse av konvensjonen.

FFO vil på kurset blant annet holde innlegg om hvordan konvensjonens rettigheter og forpliktelser kan styrke våre argumenter i det interessepolitiske arbeidet. I tillegg vil LDO holde innlegg om sine erfaringer med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Kurset er gratis, og du kan melde deg på ved å sende en e-post til pamelding@ffo.no. Kurset er begrenset til 45 deltakere og vi vil derfor prioritere påmeldinger fra FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes- og kommune-FFO.

Kan du tenke deg å bidra med å selge lodd for FFM til inntekt for Aktiv uke 2014?

Vi har i år en del ekstra lodd som vi håper dere kan hjelpe oss med å selge.
FFMs populære sommersamling ”Aktiv uke” finansieres gjennom lotteriet. 

AKTIV UKE arrangeres for familier og ungdommer annethvert år med lotterimidler. Gjennom FFMs landslotteri gir du et verdifullt bidrag til økt livsglede og opplevelse av mestring for muskelsyke barn og unge.
Tusen takk til alle som hjelper oss med årets loddsalg!

Les mer om aktiv uke her: https://ffm.no/NYHETER/Sagt-etter-AKTIV-UKE

Ta kontakt med PP partner v/Ivar Houeland for å få tilsendt lodd og faktura:
epost: ppartner@online.no