Halvårsvurderingen av elever med spesialundervisning fjernes

FFO er kritiske til at halvårsvurderingen av elever med spesialundervisning fjernes fra 1.august 2013 for å lette rapporteringsbyrden for lærere.

Får ditt barn den undervisning det har krav på? Les mer om spesialundervisning.

Opplæringsloven var oppe til diskusjon i Stortingen 17.06.

Kunnskapsdepartementet vil lette arbeidsmenden lærerne har med å rapportere på elever som får spesialundervisning – fra to rapporter i året til en, melder FFO.

FFO og NFU kritiske

– Vi mener at elever som mottar spesialundervisning har et behov for evaluering utover den vanlige underveisevalueringen.
Og vi er av den oppfatning at kontinuerlig refleksjon, samarbeid med foreldre og eleven, samt hyppig evaluering gjennom særskilt rapportering vil sikre forsvarlig opplæringstilbud til de elever som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet, sier Idun Klette Låhne, fagsjef i FFO på ffo.no.  

Protest ikke hørt

NFU protesterte på lovforslaget, men ble ikke hørt.

Det å kutte halvårsrapporteringen til elever med spesialundervisning, vil utvilsomt redusere skolens rapporteringsbyrde. En ville fått en større reduksjon av rapporteringsbyrden med å kutte evalueringen av elever uten spesialundervisning. Men noe slikt har aldri vært på tale. Mens elever flest blir testet, prøvd og evaluert i overkant mye, er praksis motsatt for elever med utviklingshemning og andre med avvik fra fagplanene, skriver Norsk Forbund for Utviklingshemmede på sine nettsider.

Les mer om saken på ffo.no her: Rettssikkerheten til elevene ofres

Økt bruk av spesialundervisning

Antallet kommuner som bruker store ressurser på spesialundervisning, har økt i flere år, men veksten har stoppet opp melder Undervisningsdirektoratet.

Det pekes på flere mulige forklaringer

– foreldre er mer bevisste på sine barns rettigheter enn før og at de krever mer av opplæringen.

– flere prøver fører til en økt vektlegging av resultater i skolen.

Dette, og en presset skoleøkonomi der enkeltvedtak om spesialundervisning oppleves som en ressursutløser, kan ha bidratt til økningen i bruken av spesialundervisning. Riksrevisjonen viser også til en generell tendens til rettsliggjøring i samfunnet og et større rettighetsfokus hos foreldre og andre. Kilde: udir.no

Får dine barn det de har krav på?

Ikke alle barn får det de har krav på, ifølge barneombudet.

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i opplæringsloven. Opplæringsloven kapittel 5 slår fast at de elevene som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisningen, har rett til spesialundervisning.

Vanskelig skille

Det kan være vanskelig å skille mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Eksempler på tilpasset opplæring:

 • Flere lærere i klassen
 • Assistent i klassen
 • Gruppearbeid
 • Delingstimer
 • Bruk av fysisk aktivitet, pauser og lignende
 • Valg av ulike metoder og tilnærminger til faget (for eks. muntlig presentasjon, skriftlig presentasjon, prosjektarbeid, uteskole, ekskursjon etc)
 • Valg av ulike læremidler (for eksempel bøker, film, internett, form og farge, lyd etc)
 • Tilpasning av lærestoffets vanskelighetsgrad og mengde

Tilpasset opplæring skal skje automatisk, uten at eleven eller foreldre trenger å søke om det. Dersom eleven ikke får tilpasset opplæring, og dette går ut over elevens skolemiljø, har elev og foreldre rett til klage.

Når tilpasset undervisning ikke er nok

For enkelte elever er ikke tilpasning av ordinær opplæring nok.
Tilfredsstillende utbytte kan defineres som et dokumentert positivt læringsutbytte, ut fra elevens egne evner og forutsetninger i faget.
Det er skolen som må kunne dokumentere at eleven har et positivt læringsutbytte.

Hva menes med spesialundervisning?

 • Spesialundervisning er noe annet enn plikten til en generell tilpasning for klassen og variasjon av ulike metoder og læremidler
 • Spesialundervisning er en lovpålagt rettighet
 • Vedtak om spesialundervisning skal knyttes direkte til den enkelte elev
 • Krever en sakkyndig utredning av eleven i forkant av vedtak
 • Innebære avvik fra den ordinære opplæringsplanen
 • Forutsetter velkvalifiserte lærere og førskolelærere fortrinnsvis med spesialkompetanse
 • Ufaglærte lærere kan altså ikke brukes i spesialpedagogisk undervisning
 • Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven som viser mål for eleven og hvordan disse skal nås.
 • Skolen skal utarbeide halvårsrapporter som dokumenterer elevens utbytte av tilbudet.
 • Skolen skal fatte et formelt vedtak

Kilde: Barneombudet

Skolen må følge et vedtak om spesialundervisning. Samtlige timer skal gis og alle avvik skal meldes til foreldrene.
Retten til spesialundervisning gjelder både for skolebarn, for barn i førskolealder og for voksne som har rett til grunnskoleopplæring. Retten til spesialundervisning kommer altså i tillegg til elevens rett til tilpasset opplæring.

Søknad om spesialundervisning

Foreldre må søke skolen/ kommunen om spesialundervisning. Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT og søke direkte. En slik prosess skal følge denne saksgangen:

 1. Søke skolen/ kommunen om spesialundervisning.
 2. Skolen skal henvise til PPT.
 3. PPT utreder og lager en sakkyndig vurdering og en anbefaling.
 4. Skolen fatter vedtak.
 5. Hvis foreldre er misfornøyd med skolen vedtak, kan man sende klage til rektor.
 6. Hvis dere fortsatt mener at dere ikke får det dere har krav på, kan dere sende en klage til Fylkesmannen

Kilde: Barneombudet

Last ned klagemal

Det er ikke alltid like lett å formulere et godt klagebrev til Fylkesmannen. Derfor har Barneombudet utarbeidet forslag på klage.

Les barneombudets nettsider om spesialundervisning og last ned klagemal.

Mer informasjon om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet:

Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Ressursbruk til spesialundervisning i grunnskolen