Universell utforming av publikumsbygg og idretts- og nærmiljøanlegg

Porsgrunn og Trondheim kommuner  har sammen utarbeidet et prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg.

Les også «Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg» fra Kulturdepartementet. Mange foto og illustrasjoner.

Like muligheter

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene.

Funksjonelle for alle

Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi).

Krav disse brukergrupper har, vil være med på å gjøre publikumsbygg mer funksjonelle for alle.

Publikumsbygg

Publikumsbygg er en bygning eller del av bygning som skal være tilgjengelig for publikum.

Et publikumsbygg kan være bygning som inneholder lokaler for servicefunksjoner (posthus, bank, bibliotek etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.), samfunnsbygg (forsamlingslokale, idrettsbygg, skole/undervisning, barnehage etc.), institusjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne for publikum, forretninger, restauranter, kiosker og offentlige etater.

De sju prinsipper for universell utforming:

–          Like muligheter for bruk

–          Fleksibel i bruk

–          Enkel og intuitiv i bruk

–          Forståelig informasjon

–          Toleranse for feil

–          Lav fysisk anstrengelse

–          Størrelse og plass for tilgang og bruk

 

 To definisjoner av universell utforming

1.
”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”
 Definisjon er hentet fra Temarapport ”Universell utforming begrepsavklaring”, Miljøverndepartementet 2007.

2.
 «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.”
 Diskriminerings og tilgjengelighetsloven 2008.

 

Les om prosjekteringsverktøyet som er utarbeidet i et samarbeid mellom Trondheim kommune, Porsgrunn kommune og Direktoratet for byggkvalitet her. Denne minner om NHFs «Tilgjengelige bygg og uteområder» og viser  kravene i TEK10 samt anbefalinger i tillegg. Mange illustrasjoner.

Det skal også komme et prosjekteringsverktøy for boliger.

Les også oppdatert veileder i PDF av: «Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg» fra Kulturdepartementet. Mange foto og illustrasjoner.

Birger Nymo fra NHF Oslo har deltatt i referansegruppen.