Høyesterettsdom kan gi støttekontakter og avlastere rett til ansettelse i faste stillinger med bla. rett til feriepenger.

Høyesterett avsa den 20. mars 2013 to dommer om grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepene. I de to dommene ble konklusjonen ulik. Dommene kan få praktisk betydning for kommunal sektors bruk av oppdragskontrakter, skriver KS på sine nettsider.

Saker om fosterforelder og avlaster

Den ene saken gjaldt om fosterforelder i forsterket beredskapshjem er arbeidstakere (sak HR-2013-628A). Den andre gjaldt en avlaster for en familie med særlig tyngende omsorgsarbeid (sak HR-2013-630A). Fosterforelderen ble ikke ansett som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven, mens avlasteren ble ansett som arbeidstaker i forhold til ferieloven.

Krav om sykepenger og feriepenger

Foranledningen til den første saken (fosterforelder) var krav om sykepenger i arbeidsgiverperioden. Avlastersaken gjaldt krav om feriepenger. For å få disse rettighetene måtte det foreligge et arbeidsforhold.

Fosterforelder er oppdragstaker, avlaster er arbeidstaker

Høyesterett mente at oppdraget for fosterforelderen med beredskapshjem skiller seg fra ordinære arbeidsforhold, idet kjernen i oppdraget å stille til rådighet eget hjem hvor fosterbarnet så langt som mulig skal inngå som et familiemedlem.

I forhold til avlasteren fant Høyesterett enstemmig at en samlet vurdering av de tradisjonelle kriteriene for grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker med tyngde talte for at arbeidstakeren måtte anses som arbeidstaker.

Kriterier for å regnes som arbeidstaker

– plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning

– plikt til å underordne seg arbeidsgiveren sin ledelse og kontroll av arbeidet

Henviser til uttalelse av sivilombudsmannen vedr. sak om fritidsstøttekontakt

Høyesterett har i sin argumentasjon vist til en uttalelse av sivilombudsmannen der sivilombudsmannen kom til at en støttekontakt var å anse som arbeidstaker, med rett til feriepenger.
 Denne saken gjaldt en såkalt «fritidsstøttekontakt». Generelt bestod arbeidet i å være sammen med en bruker, og ta denne med på kafé, kino eller lignende.

Støttekontakten hadde hatt de samme tre brukerne i tre til fem år, og hadde fordelt timene regelmessig, i et omfang på 28 timer i måneden.

Kilde: www.sivilombudsmannen.no

Les mer om saken fra sivilombudsmannen her

KS vil vurdere behov for presiseringer

KS vil på bakgrunn av dommene foreta en gjennomgang av B-rundskrivene og vurdere om det er behov for enkelte presiseringer knyttet til bruk av oppdragstakere innenfor bl.a. tjenestene støttekontakt og avlastning.  

Kilde: Kommunesektorens organisasjon, KS. 

Les hele saken fra KS her

Hvorfor er skillet interessant? 

Arbeidsmiljøloven regulerer rettsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i den arbeidsrettslige sammenheng, og fastsetter rettigheter og plikter, både for arbeidsgiver og for arbeidstaker, informerer Dalan advokatfirma DA på sine nettsider www.arbeidsrettsadvokaten.no.

Oppdragstaker ikke samme rettigheter

Rettsforholdet til en oppdragstaker vil derimot ikke reguleres av arbeidsmiljøloven. Oppdragstakere omfattes heller ikke av ferielovens eller tjenestemannslovens bestemmelser, og en må anta at øvrige lovers henvisning til arbeidstaker, f.eks. arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven, skatteloven, skadeerstatningslovens, innebærer avgrensninger mot oppdragstakere.

Noen rettigheter for arbeidstakere:

Arbeidsrettslig:

–  har etter arbeidsmiljøloven et særskilt stillingsvern.

– krav på sykepenger og permisjon, f.eks. ved svangerskap eller militærtjeneste

–  ufravikelige verneregler for arbeidstid

– diskrimineringsvern.

Lønn, feriepenger og pensjon:

Arbeidstaker vil, til forskjell fra en oppdragstaker, få utbetalt vederlaget som lønn. Videre omfattes arbeidstakere av reglene om opptjening av pensjon.

Arbeidstakere skal også ha utbetalt feriepenger på bakgrunn av det vedkommende har fått utbetalt i arbeidsvederlag

 

Erstatningsrettslig:

Arbeidsgiver vil være erstatningsansvarlig for arbeidstakers feil under utførelse av arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Videre plikter arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for skader en ansatt måtte pådra seg på arbeide.

Offentlige avgifter:

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på lønnen som arbeidstaker får utbetalt. Videre skal arbeidstaker betale skatt på inntekten.

Les hele artikkelen av Advokatene Eivind Arntsen og Svein Steinfeld Jervell her