FFO om Folkehelsemeldingen: Gode intensjoner – men få konkrete satsninger

Stortinget behandler nå Folkehelsemeldingen.

FFO er glad for at det legges fram en melding med folkehelse som tema, men mener det er flere svakheter ved meldingen. En av dem er at det foreslås få forpliktende tiltak som kan bidra til å utjevne levekår. Kilde: ffo.no

Sosiale forskjeller i helse

FFO ba derfor Helse- og omsorgskomiteen om å understreke behovet for mer konkrete satsninger i folkehelsearbeidet i sin innstilling til regjeringen.

Sosiale forskjeller i helse er etter FFOs syn en av hovedutfordringene for folkehelsearbeidet.

I følge regjeringen vil reduksjon av økonomiske forskjeller og økonomisk trygghet hos alle bidra til utjevning av levekår, samt bedring av folkehelsen og sikring av høyere levealder.

– Dette er vi enig i, men vi savner forpliktende tiltak som kan bidra til slik utjevning av levekår, sier Arnfinn Aarnes, rådgiver i FFO.

Helsemessig gevinst av bedre vilkår og inkludering

FFO savner et sterkere fokus på barn og voksne som lever med funksjonshemning eller kronisk sykdom.
Gode oppvekstvilkår, tilrettelagte fritidstilbud, et tilpasset skoletilbud, et inkluderende arbeidsliv, en bolig- og bygningsmasse som er universelt utformet og et tilrettelagt kollektivtilbud har stor helsemessig betydning for disse menneskene.

– Den helsemessige gevinsten ville vært stor dersom samfunnet slutter å gjøre det vi vet er galt innenfor ulike områder. Som for eksempel å stenge folk ute fra arbeidslivet, fortsetter Aarnes.

Kommuner mangler koordinerende enhet

Det er kommunene som skal ha ansvaret for det operative folkehelsearbeidet. Kommunene har en lovpålagt plikt til dette. Men FFO er usikker på hvordan de skal klare å følge opp alle de kommunale oppgavene ved folkehelsearbeidet som er skissert i meldingen.
FFOs erfaring er at mange kommuner ikke klarer å levere de tjenestene de er forpliktet til. Tilbud om rehabilitering har blitt redusert de seneste årene, og mange kommuner mangler koordinerende enhet.

Dette er eksempler på at kommunalt lovpålagt ansvar ikke er ensbetydende med at brukerne får de tjenestene de har krav på.  Dette framgår også av Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. 
Svikt i kommunens tjenestetilbud skyldes som oftest manglende ressurser forstått som kompetanse og kapasitet.

Vesentlig at kommunene tilføres ressurser

– For at folkehelsearbeidet i kommunene skal bli det kraftfulle virkemiddelet som regjeringen forventer forutsetter det at kommunene har nødvendig ressurser til å gjennomføre tiltakene. Regjeringen satser på at frivillig sektor skal spille en viktig rolle i det kommunale folkehelsearbeidet. Da må også kommunene tilføres nødvendige ressurser til å følge opp folkehelsesatsingen i samarbeid med frivillig sektor. Dette er vesentlig for at målene om en forbedret folkehelse skal kunne nås, avslutter FFOsrådgiver.

Oppsummering av FFOs innspill til Helse- og omsorgskomiteen:

– FFO ber komiteen understreke behovet for mer konkrete satsinger i folkehelsearbeidet.

– FFO ber komiteen understreke at grupper som har særskilte forebyggingsbehov som funksjonshemmede og kroniske syke, må inkluderes i kommunenes folkehelseinnsatser.

– FFO ber komiteen understreke at tilgjengelighet for alle er en vesentlig forutsetning for at alle kan bidra i gode nærmiljøer og til levende lokalsamfunn.

– FFO ber komiteen understreke nødvendigheten av at det offentlige tar ansvar for å gi organisasjonene gode økonomiske rammevilkår for det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet de driver.

– FFO ber komiteen foreslå at det etableres en nasjonal kunnskapsbase for innsamling og spredning av tiltak og erfaringer med det som skjer i kommunene på folkehelsefeltet.

– FFO ber komiteen om å understreke at habilitering- og rehabilitering for mennesker som lever med medfødte og ervervede funksjonshemninger og kroniske sykdommer blir en tydelig del av folkehelsesatsingen, og at området tas inn i kommunenes innsatser for folkehelse.

– FFO ber komiteen foreslå at regjeringen må sørge for at kommunene utvikler gratis lavterskeltilbud særlig rettet mot fysisk inaktive.

– FFO ber komiteen medvirke til en økning av avgiften på sukker, sjokolade- og sukkervarer, samt alkoholfrie drikkevarer tilsatt sukker.

– FFO ber komiteen i sine merknader foreslå å fjerne merverdighetsavgiften på frukt, grønt og fisk.

– FFO ber komiteen foreslå at gratis skolefrukt for grunnskolen blir innført senest i løpet av neste stortingsperiode.

– FFO ber komiteen medvirke til at en times organisert fysisk aktivitet i skolen hver dag gjøres obligatorisk for alle elever.

– FFO ber komiteen understreke at regjeringens satsing på skolehelsetjenesten i forbindelse med RNB, kun er en begynnelse, som må følges opp med nye bevilgninger i kommende statsbudsjett.

– FFO ber komiteen tydeliggjøre overfor regjeringen at kommunale lærings- og mestringstilbud må etableres som selvstendig enheter, og har funksjonshemmede og kronisk syke som primære målgrupper for tiltakene.

– FFO ber komiteen anmode regjeringen om å styrke NAVs innsats for å redusere andelen uføre, og for å følge opp uføretrygdede som ønsker å jobbe.

– FFO ber komiteen påpeke at innretningen på forslaget om rettighetsfesting av BPA ikke bidrar til å fremme folkehelsen hos funksjonshemmede og kronisk syke med behov for ordningen.

Folkehelsemeldingen, Meld. St.34

Her kan du laste ned FFO’s merknad (pdf)