Innbyggere i Trondheimsområdet får kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsen til den enkelte innbygger på ett sted. Til høsten skal kjernejournal prøves ut i pilotkommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu.

I dag har man én journal ved hvert sted man har fått behandling. Hvis man trenger helsehjelp raskt, vil helsepersonell ofte ikke ha tilgang til opplysninger om pasienten. Dette er spesielt uheldig i en akutt situasjon.

De fleste døgnopphold på sykehus er ikke planlagt. Informasjon om pasienten er da ikke sendt i forkant. Verdifull tid kan gå med til å lete etter viktige opplysninger om legemiddelbruk og helsetilstand.

Kjernejournal skal bedre dagens situasjon. Viktige helseopplysninger blir samlet i kjernejournalen, som helsepersonell får tilgang til på en rask og sikker måte.

 

Kjernejournal prøves ut fra august

De som er folkeregistrert i en av pilotkommunene, får sin egen kjernejournal i august. Det skjer automatisk.

 

Kjernejournalen til den enkelte fylles gradvis med informasjon. I august blir personopplysninger lagt inn. Etterhvert som man henter reseptpliktige legemidler på apoteket, blir disse også registrert. Man kan logge seg inn i sin egen kjernejournal og registrere navn på personer man ønsker skal kontaktes i en akutt situasjon. Man kan også registrere eventuelle behov for tolk eller om man er døv, blind m.m.

 

Helsepersonell bruker kjernejournal fra november

Fra november blir kjernejournal tilgjengelig for helsepersonell i pilotkommunene: Fastlegene og Legevakta, samt Mottaksavdelingen og AMK-sentralen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.   Kjernejournal inneholder da flere opplysninger: Navn på fastlege, samt hvor og når man tidligere har vært på sykehus eller hos andre spesialister. Innbyggeren selv kan legge inn flere opplysninger, se hva som er registrert og se hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen.

 

I samråd med pasienten kan legen registrere kritisk helseinformasjon. Dette er informasjon som er viktig for å gi riktig behandling, f. eks. opplysninger om implantater eller alvorlige allergier.

 

Helsepersonell kan bare gjøre oppslag i kjernejournalen ved tjenstlig behov, altså i forbindelse med at pasienten får helsehjelp.

 

Reservasjon og sperring

Alle kan når som helst reservere seg fra kjernejournal. Det innebærer at opplysningene blir slettet fra kjernejournalen og at nye opplysninger ikke samles inn. Reservasjonen påvirker ikke de journalene man har hos fastlege eller andre steder.

 

Alternativt kan man beholde kjernejournalen, men reservere seg mot innlogging via Internett. Da kan man ikke se sin egen kjernejournal, men den blir tilgjengelig for helsepersonell i et lukket nett.

 

En annen mulighet er å sperre hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må spørre innbyggeren om samtykke for å se opplysningene.

 

 

Kort om kjernejournal

 

 • Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle kjernejournal.
 • Kjernejournal skal bidra til tryggere helsehjelp, bedre samhandling og økt pasientmedvirkning.
 • Kjernejournal utvikles i tråd med myndighetenes krav til personvern og sikkerhet:
  • Kun godkjente virksomheter i helsetjenesten får tilgang i et lukket helsenett.
  • Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og da bare når de gir pasienten helsehjelp.
  • Helsepersonell må identifisere seg på høyeste sikkerhetsnivå, og all aktivitet loggføres.
  • Pasienten kan selv følge med på hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen.
  • Bare den enkelte innbyggere får tilgang til helseopplysningene sine på helsenorge.no. Alle må identifisere seg på høyeste sikkerhetsnivå. All aktivitet loggføres.
  • Personer med hemmelig adresse blir automatisk reservert fra kjernejournal.
  • Sikkerheten overvåkes kontinuerlig, og sikkerhetsbrudd blir anmeldt.
 • Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu er pilotkommuner fra høsten 2013.
 • Etter planen skal kjernejournal utprøves i Stavangerområdet i 2014.
 • Kjernejournal skal innføres nasjonalt etter at man har evaluert erfaringene fra pilotkommunene. 
 • Kjernejournal inneholder begrenset informasjon og erstatter ikke journaler hos fastlege, sykehus og andre som yter helsehjelp.  
 • På sikt kan dagens pasientjournaler erstattes med én journal. Dette utredes i oppfølgingen av stortingsmeldingen «Én innbygger, én journal». Kjernejournal er et selvstendig skritt på veien mot en slik løsning.

Brosyre om kjernejournal

Mer informasjon

Mer informasjon finnes på den offentlige helseportalen helsenorge.no/kjernejournal eller man kan ringe 800HELSE (800 43 573).