Hjelpemidler i ferien

Ferietiden nærmer seg, og en del spørsmål rundt utlån/frakting av hjelpemidler kan oppstå. Regelverk og tips ligger på nav.no

Regelverkets omtaler hjelpemidler ved besøk/ferieopphold i Rundskriv til Folketrygdlovens §10-7. Bokstavene a,c og d, samt annet og tredje ledd:

3.3.1.2 Hjelpemidler ved besøk/ferieopphold

[Endret 3/12]

Det kan gis stønad fra folketrygden til transportable hjelpemidler som er nødvendig ved besøk hos familie og venner.

Ifølge kommentarene gitt i rundskriv til folketrygdloven § 10-17 om kommunehelsetjenesteloven har kommunen bl.a. ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler, og det forstås slik at dette også omfatter brukere som bare oppholder seg midlertidig i kommunen. Kommunen har imidlertid ofte et begrenset utvalg av hjelpemidler på lager, men ved nødvendig bistand til medlemmer på midlertidig opphold antas det at de fleste kommuner og hjelpemiddelsentralene samarbeider om å løse eventuelle problemer. For medlemmer som er på besøk i et annet fylke enn der de bor og trenger hjelpemidler som de ikke kan frakte med seg, bør hjelpemiddelsentralen kunne bidra med et midlertidig utlån dersom medlemmet har hjelpemidlet på varig utlån i hjemfylket og et tilfredsstillende hjelpemiddel finnes på lager i vertsfylket. Hjelpemiddelsentralen kan imidlertid ikke gå til innkjøp av hjelpemiddel for slikt korttidsutlån.

Funksjonshemmede som flytter fra barndomshjemmet (enten til barnebolig eller til egen bolig), kan i henhold til forvaltningspraksis beholde fastmonterte hjelpemidler i barndomshjemmet, dersom det er nødvendig for at medlemmet skal kunne bli forpleiet/være mest mulig selvstendig ved besøk.
 
Dette vil unntaksvis også gjelde voksne personer som er gift/samboere og som flytter fra familiehjemmet til sykehjem eller andre typer institusjoner og som fra tid til annet besøker familiehjemmet.
 
Som eksempler på hjelpemidler som kan være aktuelt å la stå igjen, kan nevnes omgivelseskontrollersystemer, heisløsninger, ramper o.l. Folketrygden vil i slike tilfeller være ansvarlig for reparasjoner og ettersyn. Hjelpemidlene blir ikke gjenanskaffet dersom de er utslitt, ødelagt eller ikke kan repareres.

Om opphold i familiehjemmet se også retningslinjene pkt. 3.3.1.1 om hjelpemidler i to "hjem".

Les hele artikkelen på nav.no

Hjelpemidller til ferie i utlandet har mer utdypende regelverk

Under "Relatert informasjon" på nav.no finner du lenke til nasjonal informasjon om hjelpemidler i utlandet.

Flyreiser

Avinor har en del opplysninger på sin nettside for den som skal ha med hjelpemidler på fly eller har behov for andre former for assistanse. Se "Relatert informasjon".