Hvilestoler

En endring i folketrygdloven har åpnet for at personer med omfattende funksjonshemming kan få spesialutviklet hvilestol.

Det gis vanligvis ikke stønad til hvilestoler. Etter tilbakemeldinger om at dette faller uheldig ut for enkelte brukere med betydelig funksjonsnedsettelse, er retningslinjene endret til at hjelpemiddelsentralene unntaksvis kan låne ut spesialutviklede hvilestoler.

Følgende tekst er tatt inn i vedlegg 7 til rundskriv til folketrygdloven § 10-7:

Behov for hvile og stillingsendring vil normalt kunne dekkes gjennom gode hvilestoler tilgjengelig i vanlige møbelforretninger. Dersom man, på grunn av betydelig funksjonshemning og spesielle sittebehov, ikke kan benytte slike vanlige hvilestoler, kan spesialutviklet hvilestol gis. Det er en forutsetning at behovet er av et visst omfang og at andre enklere alternativer er forsøkt og funnet utilstrekkelig.

Søknad om spesialutviklet hvilestol gjøres på vanlig måte, og det må som nevnt i retningslinjene gis en god beskrivelse av brukerens funksjon og hjelpemiddelbehov. 

Les mer på nav.no