Egne ressurssider om likeverdige offentlige tjenester på LDO sin nettside.

Offentlige tjenester dekker et bredt spekter av ytelser vi trenger og bruker hver dag. Det kan blant annet være tjenester innenfor utdanning, helse og omsorg, sikkerhet, sosial støtte, samferdsel og renovasjon. Her finner du tips for hvordan yte likeverdige tjenester og hva du kan gjøre dersom du opplever diskriminering.

Får du ikke tjenester du har krav på?

Det er aldri et spørsmål om du skal få tilgang på likeverdige tjenester. Du har rett på å få likeverdige tjenester.

  • Ingen skal diskrimineres når de mottar tjenester, og alle skal behandles likeverdig. Dette er nedfelt i de internasjonale menneskerettighetene og i norsk lov.
  • Retten til likeverdige tjenester finner vi i blant annet forvaltningsloven, sektorlovgivning og i politiske styringsdokumenter som handlingsplaner og stortingsmeldinger. 

En konsekvens av manglende likeverd kan være diskriminering

Har du opplevd å bli utsatt for diskriminering når du skal ha eller motta en tjeneste, ta kontakt med LDO og snakk med en av våre veiledere. Dette er gratis.

På ressurssidene til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)  finner du kunnskap om dine rettigheter, dine plikter, dine klagemuligheter og kontaktinformasjon til Likestillings- og diskrimineringsombudet.