Tilbud til personer med nevrologiske lidelser ved Sunnaas sykehus HF

Tilbudet er endret til et vurderings- og kartleggingsopphold for pasienter med sjeldne og komplekse nevrologiske sykdommer, og har en varighet på fem til ti virkedager

Målgruppe

Voksne personer med sjeldne og komplekse nevrologiske lidelser som har behov for spesialisert tverrfaglig kartlegging og vurdering av rehabiliteringspotensiale

Diagnosegrupper

Personer med sjeldne og komplekse nevrologiske lidelser som:

  • Heredoataxier
  • Nevromuskulære lidelser
  • Movement Disorders
  • Nevroinflammatoriske lidelser (MS)

Legen vil gjennomføre en klinisk undersøkelse og gjennomgå tidligere undersøkelser og utredninger.

Oppholdets mål og innhold

Oppholdet tilbyr spesialisert tverrfaglig kartlegging og vurdering av rehabiliteringspotensiale. Teamet rundt pasienten vil vurdere om personen kan nyttegjøre seg et rehabiliteringsopphold ved avdelingen, og/eller eventuelt hvilke tiltak som kan og bør iverksettes på annet omsorgsnivå.

Oppholdet har en varighet på fem til ti virkedager. Pasienten har møte med lege og Det tverrfaglige teamet på ankomstdagen. Det tverrfaglige teamet vil i løpet av oppholdet vurdere pasientens funksjon, i samarbeid med pasienten.

  • Psykologen vil foreta en kartlegging av ulike livsutfordringer, psykologiske og psykososiale faktorer.
  • Fysioterapeuten kartlegger pasientens fysiske funksjon og fysiske aktivitet.
  • Ergoterapeuten kartlegger pasientens roller, hva pasienten fyller hverdagen med og hvilke aktivitetsutfordringer pasienten opplever.
  • Sosionomen vil kartlegge pasientens yrkeserfaring/arbeidssituasjon, boligsituasjon, økonomi, familiesituasjon og nettverk.
  • Sykepleierne vil vurdere pasientens totale kapasitet og funksjon gjennom døgnet.

Hva skjer etter oppholdet?

Det blir skrevet en tverrfaglig rapport og epikrise som sendes fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Søknad/henvisning

Søknad eller henvisning sendes via pasientens fastlege eller annen institusjon/sykehus til Sunnaas sykehus HF. Mer om henvisning til Sunnaas.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med inntakskoordinator for PVO tlf 66 96 93 93

kilde:  Sunnås

Facebook
Twitter
LinkedIn