AKSJONEN «REHABILITERINGSLØFTET» HAR SENDT OPPROP TIL LEDELSEN I DE POLITISKE PARTIENE

De ber om at partiene i sine programmer tar inn en formulering som kan sikre at habilitering og rehabilitering blir det neste store satsingsområdet i helsesektoren. Målet må være å sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det.

Til ledelsen i de politiske partiene

Oslo 4. februar 2013

Krav om et løft for rehabilitering!

Undertegnede, tidligere og nåværende stortingsrepresentanter og aktive samfunnsdebattanter, har i lang tid vært opptatt av rehabiliteringstilbudet i landet. Vi henvender oss nå til ledelsen i våre politiske partier i den hensikt å få fokus på et område hvor mange løfter er gitt, men hvor få er innfridd. Det er vel knapt noe område innen helsetjenesten som har hatt en tilsvarende negativ utvikling som rehabiliteringsområdet. Tross flere stortingsmeldinger, lovproposisjoner og vedtak i Stortinget, har rehabiliteringsfeltet blitt utsatt for en neglisjering både hos de statlige fagmyndigheter og i kommunene. Et kort tilbakeblikk forteller bl.a.:

 

  1. 1.      Stortinget vedtok enstemmig 11.05.99 flg. under behandlingen av St. m. 21Ansvar og Meistring:

«Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til finansieringsordning som sikrer framtidig drift og god kvalitet ved opptrenings/rehabiliteringsinstitusjonene.  Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til regler for egenbetaling i forbindelse med rehabilitering utenfor sykehus. Forslaget må innebære at alle kan sikres tilgang på nødvendig rehabilitering, uavhengig av inntekt, bosted og sykdomskategori.»

 

  1. I Soria Moria-erklæring fra den første rød-grønne regjeringen, heter det: «Sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det.»

 

  1. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2007, la helse – og sosialkomiteen i november 2006 frem flg. enstemmige innstilling for Stortinget flg.: «Komiteen mener at habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet i helsesektoren. En slik satsing vil bidra til bedre livskvalitet og større grad av selvstendighet for pasientene, samtidig som behovet for omsorgstjenester kan reduseres.» (Komitéen gjentok dette i sin budsjettinnstilling i desember 2008)

 

  1. Riksrevisjonen slo fast i sin rapport fra mars 2012 at rehabiliteringstilbudet er blitt svekket hvert år siden 2006. (Se www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/rehabilitering.aspx)

 

På samme måte som kulturlivet har fått sitt løft gjennomKulturløftet, ber vi nå om at partiene beslutter å gjennomføreRehabiliteringsløftet! Politiske myndigheter kan ikke lenger la funksjonshemmedes og eldres tålmodighet få utsette en lovet satsning på rehabilitering. Vedlagt følger vårt oppropRehabilitering NÅ!

 

Vi ber om at partiene i sine programmer tar inn en formulering som kan sikre at habilitering og rehabilitering blir det neste store satsingsområdet i helsesektoren. Målet må være å sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det. Partienes visjon må bli at Norge skal bli en ledende nasjon i å sikre alle menneskers deltakelse i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv!

Last ned oppropet med utfyllende tekst og underskrifter 

                                

Facebook
Twitter
LinkedIn