Ny rapport om lærlinger med funksjonshemminger: Er det rom for praksis?

Unge funksjonshemmede har sett på hvilke utfordringer yrkesfagelever med funksjonshemminger møter på veien mot fagkompetanse.

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet på det høye frafallet i yrkesfagene. Mangel på læreplasser er en viktig årsak til at elever ikke fullfører fagutdanningen. Regjeringen har satt i gang NY GIV-prosjektet og en rekke andre tiltak for å møte utfordringen. I april 2012 undertegnet Kunnskapsministeren og partene i arbeidslivet en «samfunnskontrakt» hvor de forpliktet hverandre til et felles mål om en 20 % økning i læreplasser innen 2015.

Når det er høy konkurranse om læreplassene, risikerer elever med funksjonshemminger å ende opp bakerst i køen. Mange elever med funksjonshemminger kan ha høyt fravær fra videregående, som slår negativt ut når de skal søke læreplass. Arbeidsgivere kan også kvie seg for å ansette elever med funksjonshemminger hvis de tror dette vil medføre merkostnader i form av tilrettelegging.

Gjennom prosjektet «Er det rom for praksis» har Unge funksjonshemmede undersøkt situasjonen for yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Her er noen hovedkonklusjoner i rapporten:

  • Det er behov for mer kunnskap om yrkesfagelever med funksjonshemminger.
  • Elevene kviet seg for å oppgi diagnose i søknad/CV til lærebedrifter.
  • Fraværsføring i vitnemålet kan fungere som en barriere for yrkesfagelever med høyt sykerelatert fravær.

Unge funksjonshemmede anbefaler blant annet:

  • Fagopplæring gjennom skolen utvides til å bli et toårig, praksisrettet løp, som et alternativ til læretid i bedrift.
  • Fravær på grunn av helse-og velferdsgrunner som kan dokumenteres av helsepersonell skal ikke føres på vitnemålet eller kompetansebevis.
  • Det gjennomføres jevnlige undersøkelser, for eksempel gjennom nasjonale undersøkelser som Elevundersøkelsen og Lærlingeundersøkelsen, for å øke kunnskapen om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Rapporten oppsummerer sentrale funn i prosjektet, og skildrer ulike utfordringer yrkesfagelever med funksjonshemminger møter på veien mot fagbrev. Unge funksjonshemmede anbefaler også en rekke tiltak som de mener kan bidra til å gjøre det enklere for yrkesfagelever med funksjonshemminger å oppnå fagkompetanse.

Last ned hele rapporten på: ungefunksjonshemmede.no