Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Opplæringspenger

Hvem kan få opplæringspenger?

Du kan få opplæringspenger hvis du er yrkesaktiv og har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn. Det er ikke bare foreldre som kan få opplæringspenger, men også andre som har omsorg for barnet, for eksempel søsken. Ved behov kan flere omsorgspersoner få opplæringspenger samtidig.

Når kan du få opplæringspenger?

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene før kurset eller opplæringen, og ha tapt arbeidsinntekt.

Det er et vilkår for rett til opplæringspenger at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Du kan få opplæringslæringspenger dersom du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på et foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Du kan også få opplæringspenger når kurset skjer utenfor helseinstitusjonens lokaler. Dette forutsetter at kurset eller opplæringen skjer i helseinstitusjonens regi, og at helseinstitusjonen har hele det faglige og økonomiske ansvaret for kurset. Det inkluderer også de pårørendes utgifter.

Du har ikke rett til opplæringspenger når du deltar i opplæring som arrangeres utenfor helseinstitusjon, for eksempel av humanitære organisasjoner, brukerorganisasjoner eller lignende.

Du kan få opplæringspenger også etter at barnet har fylt 18 år.

Hva kan du få?

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Du får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiver kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV.

Til arbeidstakere utbetaler NAV feriepenger av opplæringspengene. Du får feriepenger bare for de tolv første ukene med opplæringspenger.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av stønaden.

Hvor lenge kan du få opplæringspenger?

Du kan få opplæringspenger så lenge du oppfyller vilkårene for det. Det er ingen tidsbegrensning for ytelsen.

Hvordan søker du om opplæringspenger?

Du søker om opplæringspenger ved å fylle ut legeerklæring (NAV 09-11.08). Del 1-2 skal være fylt ut av lege og du får denne av legen eller andre ved den ansvarlige helseinstitusjonen. Blanketten skal være underskrevet av den som søker om opplæringspenger.

Du må ta ut en førsteside fra skjemaveilederen på nav.no. Legg ved Legeerklæring (NAV-blankett 09-11.08). På førstesiden står adressen du skal sende søknaden til.

Hvis du er arbeidstaker må arbeidsgiveren din sende inn skjema for Inntektsopplysninger (NAV 08-30.01) til NAV. Du kan få opplæringspenger for opptil tre måneder før den måneden NAV mottok søknaden, hvis vilkårene var oppfylt i denne perioden. Du er selv ansvarlig for at søknaden blir sendt inn. Den foreldes etter tre måneder.

Utbetalinger

Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden, se mer utbetalingsinformasjon. Noen stønader har tidligere utbetaling i desember.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Kilde: NAV

Del
Click to listen highlighted text!