Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Omsorgsdager

Hvem kan få omsorgsdager?

Du har rett til omsorgsdager dersom du er arbeidstaker og har ansvar for barn. Retten til omsorgsdager gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Når kan du få omsorgsdager?

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene og ha tapt arbeidsinntekt.

Hvis du må være borte fra arbeidet på grunn av nødvendig tilsyn og pleie når barnet er sykt, har du rett til omsorgsdager.

Det samme gjelder hvis du må være borte fra arbeidet fordi

  • den som har det daglige barnetilsynet er syk, for eksempel en forelder som ikke er yrkesaktiv, dagmamma og lignende.
  • den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning eller innleggelse i helseinstitusjon.
  • barnet trenger oppfølging i form av legebesøk eller lignende selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.

Hva kan du få?

Du kan få omsorgsdager i

  • 10 dager per kalenderår.
  • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn.
  • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen.
  • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn.
  • Hvis du har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan du i tillegg få ti stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når du er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Hvis du og den andre av barnets forelder ikke bor sammen, kan dagene med omsorgspenger fordeles forholdsmessig på hver av dere på grunnlag av samværsavtalen mellom dere. Dere må gi NAV en skriftlig erklæring om omsorgsfordelingen i henhold til samværsavtalen. NAV utsteder en erklæring til arbeidsgiver om fordeling av retten til omsorgspenger. Du kan overføre inntil ti omsorgsdager til ny ektefelle eller samboer forutsatt at samboerforholdet har vart i minst tolv måneder. Vi må få skriftlig melding om overføringen.

Omsorgsdager beregnes  på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Hvordan søker du om omsorgsdager?

Arbeidsgiveren din har ansvar for å betale omsorgspenger i ti dager per kalenderår. Arbeidsgiveren din er også pliktig til å forskuttere omsorgspenger utover ti dager dersom du har rett til flere dager, for eksempel på grunn av aleneomsorg.

For å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, må du dokumentere barnets eller barnepassers sykdom med egenmelding.

Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer barnets eller barnepassers sykdom med legeerklæring.

Når NAV skal utbetale omsorgspenger fra første dag krever vi at du dokumenterer barnets eller barnepassers sykdom med legeerklæring. Det gjelder kun i de tilfellene hvor arbeidsgiver ikke har plikt til å forskuttere omsorgspenger.

Hvis du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, kan du søke om utvidet rett til antall stønadsdager.

Du søker på skjemaet «Krav om forhåndsgodkjenning av økt antall stønadsdager med omsorgspenger» (NAV 09-06.05) som du finner under Skjema i høyremenyen. Når du har valgt skjema, kommer du til skjemaveilederen. I veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du skal legge ved søknaden.

Du får også opp en førsteside. For at NAV skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesiden. Legg førstesiden øverst i forsendelsen/brevet.

Arbeidsgiver har som hovedregel plikt til å forskuttere omsorgspenger utover de ti dagene arbeidsgiver er pliktig å betale. Arbeidsgiveren din kan kreve refusjon fra NAV for det antall stønadsdager som overstiger ti. Hvis du bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over tolv år, har arbeidsgiveren din rett til refusjon for alle dagene fra NAV.

Hvis arbeidsgiveren søker om refusjon fra NAV, må han eller hun legge ved skjema for Inntektsopplysninger (NAV 08-30.01).

Utbetalinger

Det er arbeidsgiver som forskutterer omsorgspenger.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Kilde:  NAV

Del
Click to listen highlighted text!