Ny lov om bostøtte i 2013

Ny lov om bustøtte er vedtatt med virkning fra januar 2013. Den nye loven skal bidra til å styrke personvernet, forenkle regelverket og gjøre det mer brukervennlig og tilgjengelig.

Den nye loven er i hovedsak en lovfesting av gjeldende rett, men det vil også bli noen faktiske endringer. De viktigste endringene er:

 • Automatisk etterprøving av inntektsgrunnlaget
  Søker har plikt til å melde fra hvis inntekten i husstanden overstiger en fastsatt grense. Meldepliktsgrensen er grensen for hvor høy inntekt en husstand kan ha, og samtidig motta bostøtte. Grensen for meldeplikt, kommer klart fram av vedtaket søker har mottatt. Det er idag relativt få søkere som melder fra om inntektsøkninger.

  Fra 2013 vil det bli innført en automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregningen av bostøtte. Hvis kontrollen viser at søker ikke har fulgt opp meldeplikten, det vil si unnlatt å gi opplysninger om inntektsøkninger, så kan støtten kreves tilbake uavhengig av hvem som er skyld i at det er utbetalt for mye. Nærmere grenser for når bostøtte skal kreves tilbake, vil bli fastsatt i forskriften.
   
  Søker vil få informasjon om etterkontrollen i brev, skjemaer, brosjyrer og på nettsidene. Vi forventer likevel at den systematiske etterprøvingen vil generere betraktlig flere tilbakekravssaker. Her blir det viktig å jobbe med å forebygge tilbakekrav, og i dette arbeidet trenger vi hjelp fra alle som jobber med bostøttemottakere i kommunen. 
   

 • Statens innkrevingssentral skal inndrive tilbakekrav
  I dag driver Husbanken selv inn sine krav om tilbakebetaling. Automatisk etterkontroll av inntekt vil føre til at antall saker øker, og Husbanken har idag ikke rutiner for å ta seg av den økte saksmengden. Loven fastslår derfor at arbeidet med å kreve tilbake bostøtte, kan overføres til Statens innkrevingssentral.

  Statens innkrevingssentral kan drive inn kravet ved trekk i lønn eller andre ytelser, eller ved å stifte utleggspant.

 • Krav om at alle over 18 år må samtykke til behandlingen av personopplysninger
  Fra 2013 må alle i en husstand over 18 år, samtykke til at vi kan innhente, kontrollere og utlevere personopplysninger. Samtykke gir man ved å underskrive søknaden eller et skjema for samtykke. 

  I noen helt spesielle saker kan det være praktisk vanskelig å innhente underskrift f.eks. hvis noen ligger på sykehus e.l. I slike tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om samtykke. Det vil bli strenge vurderinger for når kravet kan fravikes og det må gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak. Det forutsettes også at den det gjelder ville ønsket at opplysningene blir behandlet.

 • Krav om informert samtykke når bostøtte utbetales kommunen (transport)
  Når bostøtte skal utbetales til kommunen, skal søker underskrive en "transporterklæring" der hun/han samtykker i utbetalingen. Ny lov skjerper kravet til hva som er en gyldig transporterklæring. Ny transporterklæring skal bygge på et informert samtykke, det vil si at søker må få god informasjon om hva hun/han samtykker til. 

  Husbanken vil utarbeide ny transporterklæring, men mange kommuner har tatt transporterklæringer inn i andre dokumenter som vedtak om sosial stønad, husleiekontrakter, søknad om kommunal bostøtte o.a. Disse dokumentene må også oppdateres slik at de tilfredsstiller krav i ny lov.

 • Retten til "tvungen transport" opphører
  Bostøtten kan utbetales til kommunen (transport) når det foreligger samtykke fra søker. I dag er det også mulig å søke om at bostøtten kan utbetales til kommunen, selv om det ikke foreligger et samtykke. I ny lov vil denne retten opphøre. Det betyr at det må foreligge samtykke for å kunne ta transport i bostøtten. 
 • En klagenemnd skal behandle klager på bostøttevedtak
  I dag behandler Husbanken alle klager. Fra 2013 kan søker klage til en uavhengig klagenemnd dersom Husbanken ikke gir medhold i en klage.    
 • Endringer når søker har hatt inntektsnedgang 
  Har en husstand hatt minst 10 prosent inntektsnedgang siden siste skatteoppgjør, kan de søke om å få bruke dagens inntekt som grunnlag for beregningen. 

   

  • I dag vurderer Husbanken om årsaken til inntektsnedgangen kan godkjennes. Fra 2013 skal søknaden kun vurderes ut fra inntektsforholdene i husstanden. Søker skal ikke lenger oppgi årsak til inntektsnedgangen. Saksgangen med "manuelle saker" opphører.
  • I dag blir alle inntektene i husstanden tatt med når faktisk inntekt blir kartlagt – også de skattefrie. Fra 2013 skal kun skattbare inntekter bli tatt med i beregningen av faktisk inntekt.