Budsjettkonferanse i FFO

11.10.12 deltok flere av FFOs medlemsorganisasjoner på den årlige budsjettkonferansen. Mange planlegger å gå på høring i stortingskomiteene, og samhandlingsreformen vil være et viktig tema for flere.

I 2013 er det satt av 900 mill. kroner til gjennomføring av samhandlingsreformen. Dette er en styrking på 140 mill. kroner fra året før. Fordelt på landets kommuner innebærer dette 40 000 kroner mer å rutte med i 2013.

Det vil ikke sikre at kommunene oppfyller sitt ansvar for gjennomføringen av reformen, eller sikre gode tjenester til funksjonshemmede og kronisk syke.

Flere av FFOs medlemsorganisasjoner er bekymret for situasjonen, deriblant Diabetesforbundet. Fra og med 1.1. 2012 utløp Nasjonal diabetesstrategi, og forbundet har jobbet hardt for å få denne videreført. Strategien innebar hele spekteret fra forebygging av diabetes til behandling og forskning. 
I Statsbudsjettet for 2012 står det en liten notis om at Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp strategien på egnet måte, men det vi ser i budsjettforslaget for 2013 er at satsingen på diabetesfeltet knyttes opp mot samhandlingsreformen.

Linda Markham og Camilla Faarlund Øksenvåg representerte Diabetesforbundet på budsjettkonferansen i FFO.
– Vi mener at det er behov for en egen overordnet plan eller strategi for diabetes og vi kommer til å ta denne saken opp i høringen i helse- og omsorgskomiteen, sier Linda Markham, rådgiver i Diabetesforbundet på ffo.no.
Hun forteller videre at diabetes er en av de sykdommene som vokser fortest i befolkningen. I dag er ca. 25 000 diagnostisert med diabetes type 1, mens det antas at 350 000 har diabetes type 2.
– Samtidig som tallet på diabetespasienter stiger ser vi at spesialisthelsetjenesten bygges ned i påvente av at kommunene skal overta oppfølgingen og behandlingen av disse. Dette bekymrer oss, sier Markham.
Andre saker som FFO og medlemsorganisasjonene er opptatt av, og som vil bli viktig å ta opp i stortingskomiteene, er den manglende satsningen på rehabilitering, behandlingsreiser, psykisk helsetilbud i kommunene og utfasingen av særfradragsordningen.

Her kan du laste ned en samlet presentasjon fra budsjettkonferansen(pdf).