Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Omsorgslønn

Omsorgslønn kan gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Tjenesten er ikke økonomisk behovsprøvd og er ikke en reell kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Hjemmeboende barn

Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige som tar vare på personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem og er blant annet ment for å styrke barnets muligheter til å bli boende hjemme.

Søknad til den enkelte kommune

Tjenesten finansieres og administreres av den enkelte kommune. Kommunen avgjør hvor mange timer det kan betales lønn for, og timesatsen. Kommunene praktiserer tjenesten ulikt, enten gjennom et ansettelsesforhold i kommunen eller ved at den som mottar omsorgslønn engasjeres som oppdragstakere for kommunen. Dette får forskjellige konsekvenser for skatt, feriepenger og eventuelle sykepenger. Foreldre må selv søke kommunen om omsorgslønn.

Omsorgslønn og hjelpestønad

Kommunen kan kreve at du først søker NAV om hjelpestønad før søknaden om omsorgslønn blir behandlet. Det er ikke en forutsetning for å få omsorgslønn at hjelpestønad er innvilget, men kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden når de beregner omsorgslønn. Verken hjelpestønad eller omsorgslønn vil vanligvis gi full betaling for det omsorgsarbeidet som faktisk utføres. Kommunen plikter å foreta en helhetlig vurdering der omsorgslønn sees i sammenheng med andre pleie- og omsorgstjenester (for eksempel avlastning og støttekontakt). Retten til omsorgslønn står svakere enn retten til andre sosiale tjenester.

Forskjell på omsorgslønn og omsorgspenger
  • Omsorgslønn utbetales av kommunen til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Timetallet pr måned avgjøres av kommunen og har ingen direkte sammenheng med tapt arbeid.
  • Omsorgsdager utbetales tilsvarende tapt lønn når man er borte fra arbeid, fordi barn eller barnepasser er syke.

Pengene betales til alle som har varig omsorg for barn under 12 år når barnet er syk og trenger tilsyn og pleie. Dette gjelder altså uavhengig av stort omsorgsbehov. Dersom barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Fast kontaktperson i NAV

Familier som har barn med alvorlig funksjonsnedsettelse, kan ha en fast kontaktperson ved NAV. Den samme ordningen gjelder for barn med store skader som kan bli langvarige, eller for livsvarige brukere av stønader fra folketrygden.

Del
Click to listen highlighted text!