Vil du lære mer om samhandlingsreformen?

FFO arrangerer kurs om samhandlingsreformen og rehabilitering på Thon Hotel Opera i Oslo 6. – 7. november. 

Kurset har to formål. Det ene er å gi deltakerne innsikt i samhandlingsreformen, hva som er reformens formål, virkemiddelbruk, organisering og hva som er status for reformen. Det vil bli lagt særlig vekt på kommunenes ansvar og oppgaver i et helhetlig pasientforløp. Fungerer samhandlingsreformen så langt etter intensjonen?
Sentrale problemstillinger
Det andre formålet er å formidle kunnskap om rehabiliteringsfeltet. Spørsmål som vil bli belyst er hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder kapasitet i spesialisthelsetjenesten og kommunens ansvar for rehabilitering til den enkelte. Og hvordan skape helhetlige rehabiliteringsløp? Problemstillingene er sentrale i forhold til samhandlingsreformens intensjoner.
Politisk plattform
På kurset vil det også bli gitt en redegjørelse for Riksrevisjonens statusrapport om rehabilitering, som ble lagt fram tidligere i år. Vi vil også presentere FFOs arbeid med å lage en politisk plattform om rehabilitering som skal brukes i forbindelse med Stortingsvalget 2013.
Andreas Habberstad og Arnfinn Aarnes fra FFOs sekretariat vil være ansvarlige for kurset. I tillegg vil vi hente inn noen eksterne foredragsholdere.
Kurset er en del av FFOs voksenopplæringsprogram, og har en egenandel på 1000 kr. Reise og opphold dekkes av FFO.
Det vil bli lagt ut et foreløpig program i løpet av kort tid.

Kilde: www.ffo.no