Har du erfaring med NAV?

FFO ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede, kronisk syke og andre som har erfaring med å motta tjenester og ytelser fra NAV.

I den forbindelse har FFO opprettet en nettportal der brukeren kan svare anonymt på spørsmål knyttet til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, hjelpemidler, kvalifiseringsstønad osv.
Nettportalen ble lansert på FFOs fylkeskonferanse 8. september. Hensikten med å opprette en slik portal er å få tilbakemeldinger fra NAVs brukere som kan brukes videre i påvirkningsarbeidet som FFO gjør for å styrke NAVs tjenestetilbud. Tilbakemeldingene vil også kunne brukes av FFOs brukerrepresentanter i NAV.
Klikk her dersom du ønsker å besøke nettportalen. For å gå videre må du klikke på det grønne banneret «gå til spørreskjema». Etter hvert vil du få mulighet til å gi anonyme tilbakemeldinger på disse områdene:
– Sykepenger
– Arbeidsavklaringspenger
– Uførepensjon
– Pleiepenger
– Hjelpestønad
– Grunnstønad
– Omsorgspenger
– Opplæringspenger
– Hjelpemidler, også stønad til bil
– Foreldrepenger
– Yrkesskade
– Dagpenger
– Alderspensjon
– Økonomisk sosialstønad
– Kvalifiseringsstønad
– Arbeidsrettet tiltak (for eksempel lønnstilskudd, arbeidspraksis, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift, opplæring m.m.).
– Annet

Kilde: www.ffo.no