FFMs høringsuttalelse: NOU 2011:17 ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert”. (2012)

FFM mener forslagene i Kaasautvalgets utredning, er stikk i strid med intensjonen om verdsetting og inkludering.

Kaasa-utvalgets utredning: NOU 2011:17 ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert”.

Noen av FFMs synspunkter:

 

  • Vi i FFM kan ikke se at utvalget har sett på den helhetlige situasjonen til familier med omfattende meromsorgsoppgaver, eller hva det innebærer når det gjelder omfanget av omsorgen, økonomisk behov og belastninger, tilrettelegging- og tilpasningsbehov   av bolig. Transport i det daglige, nødvendige kompetansebehov og kvalitet i omsorgen som utføres, og opplæring som gis til familien.

 

  • FFM mener forslagene i Kaasautvalgets utredning, er stikk i strid medintensjonen om verdsetting og inkludering. Kaasautvalget mener at pårørende i arbeid utenfor hjemmet skal utføre omsorgsoppgaver også utenom normal arbeidstid (dvs. kveld, natt, morgen, helger og ferier). Dette uten økonomisk kompensasjon. Det er grunn til å tro at konsekvensen av dette er at pårørende ikke lenger ser seg i stand til å klare og yte den meromsorg et kronisk sykt barn krever. Vi i FFM «spør oss selv» om det kanskje er det utvalget egentlig ønsker?
  • FFM mener at den mest alvorlige konsekvensen av Kaasautvalgets utredning går ut over barn som er kronisk syke og funksjonshemmede. Mange av dem trenger kontinuerlig oppfølging, overvåking og pleie hele døgnet. Vi er redd for at barn med store funksjonshemninger etter dette risikerer å ikke lenger få vokse opp sammen med sin familie. At de heller blir «oppbevart» i kommunale institusjoner. Utvalgets forslag innebærer en dramatisk forverring av situasjonen, og en meget alvorlig merbelastning for familier med barn som har store meromsorgsbehov.

 

Les hele høringsuttalelsen

Les også:

Mandat for offentlig utvalg om ytelser for pårørende som yter omsorg som erstatter kommunale tjenester

Frykter rasering av omsorgstilbud