Søke midler gjennom Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Det kan søkes støtte til små og kortvarige prosjekt eller til prosjekt med varighet inntil tre år. Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser.Søknadsfrist 15. september

Søknaden må tilfredsstille følgende krav og inneholde:
1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
2. Arbeidstittel for prosjektet
3. Prosjektbeskrivelse:
– tema og problemstilling
– tidsplan med start- og sluttdato
– metode
– respondenter
– plan for gjennomføringen
– faglig formidling
– betydningen prosjektarbeidet vil få for muskelsyke, pårørende og fagmiljøene
4. Finansieringsplan, inkludert andre finansieringskilder og samarbeidspartnere
5. Godkjenning fra Etisk komité (må vedlegges)
6. Abstrakt av prosjektet, maks 1000 tegn
Søknaden sendes via e-post, og 6 eksemplar i underskrevet stand sendes i papirformat.
Flerårige prosjekt må søke støtte hvert år. Foreløpig regnskap og rapport må vedlegges søknaden i september.

Det innvilges ikke støtte til studieturer og trykking av publikasjoner.

Søknader blir behandlet av styret (i fondet) innen utgangen av november. 80% av innvilget prosjektstøtte blir overført innen utgangen av desember. De resterende 20% avsettes og utbetales dersom styret godkjenner søkers rapport og regnskap. Rapporteringsfristen er 1. mars og innvilgede restbeløp overføres før 30. april.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Tone I. Torp på E-post fondet@ffm.no

 

Mer informasjon her: https://ffm.no/FFM/Forskningsfondet-om-n