Senter for habilitering, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Oppfølgingstilbud til ungdom og voksne med nevromuskulære sykdommer.

Habiliteringssenteret i Vestre Viken har i flere år vært særlig opptatt av å gi et godt tilbud til personer med muskelsykdommer. Et tverrfaglig team bestående av nevrolog, fysioterapeut, sosionom og psykolog avholder ca 6 ”muskelklinikker” i året, hvor utredning samt oppfølging av ungdommer og voksne med ulike muskelsykdommer gjennomføres. Ved behov samarbeider teamet med andre avdelinger samt profesjoner. Personer med nevromuskulære sykdommer, som har behov for tverrfaglig kontroll eller oppfølging kan henvises til Habiliteringssenteret i Vestre Viken HF, fra fastlege.

 

Dystrofia Myotonica 1 prosjekt i Vestre Viken

Gjennom Muskelklinikkene har det tverrfaglige teamet blitt kjent med en del av de utfordringer som påvirker hverdagen til personer med en muskelsykdom. Teamet ved Senter for habilitering erfarer at det er stort behov for mer kunnskap om de ulike muskelsykdommene. 

 Ved hjelp av ekstra midler fra Helsedirektoratet har Habiliteringssenteret nå fått mulighet til å gjennomføre et forskningsprosjekt om voksne med Dystrofia Myotonica (DM1). Prosjektet skal utføres av det personalet som normalt utgjør muskelklinikken. Prosjektgruppen, som ledes av Gro Solbakken, er opptatt av å lære mer om hvordan ulike forhold ved denne diagnosen påvirker dagliglivet. Gjennom en noe mer omfattende utredning enn det som normalt gjøres ved den årlige kontrollen, søker prosjektgruppen å få et mer helhetlig bilde av det å ha Dystrofia Myotonica. Hensikten er å forstå denne diagnose bedre og derigjennom bli rustet til å anbefale mer målrettede tiltak. Erfaringene som samles gjennom prosjektet vil påvirke arbeidet ved avdelingen fremover og det skal komme andre til gode gjennom publisering i fagtidskrifter og i Muskelnytt.

 Prosjektet startet opp i vinter og fortsetter høst og vinter 2012, samt vår 2013.

Om du har spørsmål om DM1 prosjektet i Buskerud eller ønsker å delta ta gjerne kontakt med Gro Solbakken,

Tlf. 32 24 57 55, eller mail: gro.solbakken@vestreviken.no