NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Mens debatten går høylytt om tidlig ultralyd og sorteringssamfunnet, har Helseministeren`s oppnevnte utvalg foreslått å fjerne den økonomiske støtten som i dag gis til familier med alvorlig syke barn. I FFM er det mange foreldre til barn som mister «ferdigheter» i barneåra.  FFM`s nyvalgte Interesse politiske talsperson, Laila Moholt, engasjerer seg sterkt i denne saken og ønsker innspill.

Mens debatten går høylytt om tidlig ultralyd og sorteringssamfunnet, har Helseministeren`s oppnevnte utvalg foreslått å fjerne den økonomiske støtten som i dag gis til familier med alvorlig syke barn. I FFM er vi mange foreldre, foreldre til barn som mister mange «ferdigheter» i barneåra, og mye tid går med til både overvåking, stabilisering og opptrening/vedlikeholdstrening. Lungefunksjoner er ofte dårlige, og store hensyn må taes i hverdagen!

Utvalget, som ble ledet av kommunaldirektør Karen Kaasa, består av:

  • Seniorrådgiver Odd Arvid Ryan, Tromsø
  • Fylkesdirektør Bente Wold Wigum, Trondheim
  • Førstelektor Tone Elin Mekki, Bergen
  • Lønns- og personalsjef Helene Holand, Gol
  • Seniorforsker Snorre Kverndokk, Oslo
  • Politiker Shahbaz Tariq, Oslo

 

Kaasautvalget var bedt om å utrede i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan gis økonomisk kompensasjon når de utøver pleie og omsorg som kommunen ellers plikter å tilby etter den kommunale helse- og sosiallovgivningen. NOU 2011:17

Mandat for offentlig utvalg om ytelser for pårørende som yter omsorg som erstatter kommunale tjenester

Fraskriver seg ansvar
Kaasa-utvalgets råd til Regjeringen er å erstatte alle eksisterende støtteordninger med en kommunal omsorgsstønad som skal være forbeholdt pårørende som ikke får kompensasjon for tapte lønnsinntekter. I realiteten innebærer dette at det offentlige fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for meromsorgen som pårørende utfører utover normal arbeidstid (08.00-15.30)

Enda tøffere kamp

Kaasa-utvalget mener også det er unødvendig byråkrati at nasjonale myndigheter gir føringer til kommunene om hvor mye pleie og omsorg alvorlig syke barn har behov for. Hvordan en kommune eller bydel skal kunne ha kunnskap om all verdens diagnoser og konsekvensene av disse, er en gåte. Blir utvalgets anbefalinger en realitet, ligger alt til rette for en enda tøffere kamp med kommunene for å få innfridd de lovfestede rettighetene som familier med muskelsykdom og funksjonshemmede barn har. Skulle viljen vise seg å være til stedet i kommunen, er det ingenting i utvalgets forslag som tilsier at evnen til å tilby gode tjenester vil bli merkbart bedre. Å få et vedtak om kommunale tjenester betyr nemlig ikke at tjenestene noen gang blir satt ut i livet.

Når sant skal sies om pårørendeomsorg – fra usynlig til verdsatt og inkludert har Kaasa-utvalget valgt å kalle rapporten sin. Vi har vel aldri følt oss mindre synlig, mindre verdsatt og mindre inkludert enn denne rapportens anbefalinger. Særlig nedslående er det at utvalget mistolker den informasjonen som er innhentet fra foreldre til barn med store omsorgsbehov, og bevisst eller ubevisst overser forskning som viser at det er kampen mot det offentlige som sliter ut foreldrene, ikke omsorgen for barnet. Det er grunn til å tro at dette kommer til å ta fullstendig knekken på foreldre som frivillig eller ufrivillig har satt funksjonshemmede barn til verden!!

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om synspunkter på utredningen og modellene som er beskrevet i NOU 2011:17. FFM kommer til å skrive et slikt brev og sende inn sine/våre synspunkter i saken.

Vår nyvalgte Interesse politiske talsperson Laila Moholt, engasjerer seg sterkt i denne saken og ønsker innspill. Da hun synes synspunktene bør innkludere alle med pleiebehov, og foreldre som driver med meromsorg. Hennes mailadr er: lail-moh@online.no

Helse- og omsorgsdepartementet understreker at det også bes om vurderinger av modellen innenfor dagens økonomiske ramme. De ønsker tilbakemelding på fordelingsmessige, rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til vurderingene av modellene.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg på høring med frist 15. november 2011. NOU 2011:11 omhandler blant annet forslag om en ny pårørendepolitikk. Forslagene fra de to utvalgene kan sees i sammenheng. 

Departementet presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre enn de som står der, kan avgi uttalelse.

Det bes om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke forslag og tekst som kommenteres.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 15. august 2012. Fortrinnsvis sendes utalelsene elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Høringsuttalelsene kan også sendes i papirversjon til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.