Fagkveld om samhandlingsreformen, 7. juni 2012

Vi hadde besøk av seniorrådgiver fra fylkesmannens helseavdeling (tidligere helsetilsynet), Ellisiv Hegna, som ga oss innføring i ny lovgivning som trådte i kraft 1. januar i år som en konsekvens av samhandlingsreformen. Kommunelegen i Øvre- og Nedre Eiker informerte om hva som tenkes og gjøres i disse to kommunene – og tjenesteleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Nedre Eiker sa noe om hvordan hjelpemiddelordningen er organisert i denne kommunen.

Bildet: Kommuneoverlegen i Øvre- og Nedre Eiker

Den gamle Kommunehelsetjenesteloven og Lov om sosiale tjenester erstattes nå av Helse- og omsorgstjenesteloven. Det er ingen radikale endringer i lovverket, men tidligere lovgivning var ikke godt nok samordnet og oppdatert.

Andre endringer som følge av ny lov er Pasient- og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven (som nå omfatter alle som yter omsorgstjenester – ikke bare autorisert helsepersonell), Spesialisthelsetjenesteloven og ny lov om Folkehelsen. Alle lovdata finnes på internett: www.lovdata.no. Det har kommet noen nye og endrede forskrifter til lovverket, men mange av de tidligere forskriftene vil bli videreført inntil videre. Tekniske endringer vil bli gjennomført som følge av endrede begreper og henvisninger.

Lovendringer som får betydning for mottakere av helse- og omsorgstjenester er:

1. Nye vilkårsbestemmelser -vurdering av hvem som har rettskrav på helse- og omsorgstjenester.

2. Nye hjemmelshenvisninger hva gjeldertiltak/tjenester.

3. Tiltak/tjenester som ikke vil bli tildelt utover to uker krever ikke enkeltvedtak.

4. Samordnet klagesaksbehandling – Fylkesmannen.

Helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlige, man har rett til Individuell plan når man har behov for langvarige og sammensatte tjenester, det skal være brukermedvirkning generelt (helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner) og den enkelte pasient/bruker har rett til medvirkning i utforming av sitt tjenestetilbud.

Du kan ta kontakt med oss på mail: buskerud@ffm.no hvis du ønsker å få tilsendt foreleserenes power-pointpresentasjoner.