Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2012

Grunnbeløpet øker fra 79 216 kroner til 82 122 kroner. Dette er en økning på 2 906 kroner, tilsvarende 3,67 prosent.

– Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Arbeidsdepartementet.no

Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 79 216 kroner til 82 122 kroner. Dette er en økning på 2 906 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende:

  • ektefellen har pensjon: 129 294 kroner (lav sats),
  • ektefellen har ikke har pensjon, men årlig inntekt over to G: 150 425 kroner (ordinær sats),
  • enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under to G og som ikke har pensjon: 162 615 kroner (høy sats), og
  • forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: 243 935 kroner (særskilt sats).

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Les også:
 FFO om trygdeoppgjøret: – Uføre blir hengende etter i lønnsutviklingen

Trygdeoppgjør i havn