Ekstra studiestøtte fra Lånekassen

Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Ordningene gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring).

I tillegg til basisstøtten kan du få
 et ekstra stipend per måned hvis du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av den nedsatte    funksjonsevnen eller funksjonshemmingen. Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året du har fått støtten, er klar.

støtte i to ekstra måneder dersom du ikke kan jobbe i sommerferien. Støtten er behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.

Stipend hvis du blir forsinket
Lånekassen gir støtte til forsinkelse i utdanningen inntil 60 studiepoeng / ett undervisningsår. Er du mer forsinket fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke var tilpasset funksjonsevnen din, kan du få likevel få støtte. Da blir hele basisstøtten gitt som stipend. Det er en forutsetning at du ikke samtidig får trygd som er ment å dekke livsoppholdet. Stipendet er ikke behovsprøvd.

Slik søker du
Søk om stipend og lån til Lånekassen på vanlig måte på lanekassen.no.
Hvis du vil søke om ekstra stipend, må du i tillegg søke om det på skjema ”Ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming” (skjema X) på lanekassen.no/skjema.
 Hvis du også vil søke om støtte i to ekstra måneder (sommeren), må du søke om det på skjema ”Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming” (skjema Y).
 Hvis du vil søke om stipend til forsinkelse, må du sende et eget brev i posten når du har søkt om stipend og lån.

Frister
Søknaden om stipend og lån må være kommet inn til Lånekassen senest 15. november for høsten og 15. mars for våren. Søknad om ekstra stipend må være kommet inn til Lånekassen før undervisningsåret/kurset er avsluttet. Søknad om støtte i to ekstra måneder om sommeren, må være kommet inn til Lånekassen senest 14. august den sommeren du søker om støtte for.

Mer informasjon
Les mer om ordningene, hvordan du søker og krav til dokumentasjon på:lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne.
Søknadsskjemaer ligger på:lanekassen.no/skjema.
Fra Lånekassens nettside kan du kan skrive ut brosjyren:”Ekstra studiestøtte til deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne”.

mer informasjon på www.lanekassen.no