Fagkveld om bolig, 26. april 2012

23 medlemmer var til stede for å lære litt mer om hvilke muligheter vi har i forbindelse med bolig, det være seg ny bolig eller omgjøring av eksisterende bolig.

Vi fikk besøk fra Husbanken, rådgiver Birgit Chatrin Huse. Hun ga oss en presentasjon av Husbankens virkemidler under mottoet: Alle skal bo godt og trygt.

 Husbanken er underlagt Kommunal og regional Departementet og får sine midler over Statsbudsjettet hvert år.

 Husbankens hovedmål er:

Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked

Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder.

 Husbankens økonomiske virkemidler er diverse tilskuddsordninger.

For enkeltpersoner: Tilskudd til etablering, Tilskudd til tilpasning og Tilskudd til prosjektering.

Andre tilskuddsordninger:

Investeringstilskudd, Tilskudd til utleieboliger, Kompetansetilskudd, Tilskudd til tilstandsvurdering og Tilskudd til heis.

 Hun redegjorde også for mulighet for Grunnlån, Startlån og Bostøtte.

 Etter presentasjonen svarte hun på spørsmål fra salen.

 Etter en pause med litt mat og drikke fortsatte representantene fra NAV avd. Hjelpemiddelsentralen.

Her møtte rådgiver trygdefag Lillian Karlstad Riseng, rådgiver Anne Lise Ingulfsen og nytilsatt rådgiver bolig/koordinater på boligområdet Heidi Grimnes.

 Først tok Lillian for seg virkemidler i lovverket. Underveis kom det mange spørsmål fra salen, og alle tre representantene svarte utfyllende.  De noterte seg også saker som kom opp som de skulle ta med seg tilbake til NAV, i håp om endring av rutiner til det bedre for oss brukere.

 De tok spesielt for seg hvilke muligheter som fantes for bolig, fritidsbolig, omsorgsbolig, avlastningsbolig og institusjon/barnebolig.

 Spesielt ble vi gjort oppmerksom på at det finnes en forsøksordning når det gjelder bolig. Det er bl.a. opprettelse av boligrådgivningsgrupper i kommunene. NAV hjelpemiddelsentralens bidrag i denne sammenheng er at det kan gis tilskudd til ombygging av bolig, istedenfor rampe, løfteplattform eller heis. Her kommer også Husbankens bidrag/stønadsordninger til tilrettelegging av bolig for funksjonshemmede. Planen er at det skal gis en god og helhetlig løsning for brukerne.

Selvfølgelig er det en del forutsetninger som må ligge til grunn for å få denne hjelpen, men muligheten er der!

Det ble en svært nyttig kveld for oss. Vi lærte mye og vi fikk god kontakt med alle foreleserne.

Vi ble oppfordret til å ta kontakt i ettertid hvis det var noe vi trengte hjelp til!

Kontakt oss på mail: buskerud@ffm.no hvis du er interessert i kopier av powerpointpresentasjoner av fordragene. Her er det mye nyttig informasjon.