Hva skjer når særfradragsordningen legges ned?

Mange lurer på hva som skjer når særfradragsordningen for store sykdomsutgifter skal avvikles. FFO har laget en kortfattet oversikt som viser hovedgrepene.

Stortinget har vedtatt at særfradragsordningen for store sykdomsutgifter skal avvikles. Dette skal skje over en periode på tre år, for at overgangen skal bli mykere for alle dem som tidligere har benyttet seg av fradraget.

Utfasingen vil starte fra og med inntektsåret 2012, med andre ord ved skatteoppgjøret i 2013. Har du rett til å føre opp særfradrag for sykdomsutgifter i årets selvangivelse, er det ingen endringer. Endringene kommer først i neste års selvangivelse. Fra og med inntektsåret 2015 vil særfradragsordningen avvikles helt.

Utfasingsperioden
Utfasingen skal skje på følgende måte:

  • Ordningen stenges for nye brukere fra og med inntektsåret 2012. Det er bare de som har fått særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011, som har krav på særfradrag i utfasingsperioden
  • Utgifter til tannbehandling, tilpasning av bolig og transport tas ut av særfradragsordningen fra inntektsåret 2012. Man vil derfor ikke kunne kreve særfradrag i neste års selvangivelse for tannlegeutgifter som påbeløper i år. For å forsøke å kompensere for bortfallet av særfradrag for slike utgifter, skal refusjonstakstene til tannbehandling økes, mens husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig og bilstønadsordningen for gruppe 2-biler styrkes.
  • Fradragets størrelse trappes gradvis ned. For inntektsåret 2013 vil man få 67 % av fradragsbeløpet og for inntektsåret 2014 vil man kun få 33 % av fradragsbeløpet.

FFO har gitt innspill til regjeringen om hvordan man kan innrette andre ordninger som fanger opp utgifter knyttet til sykdom.

kilde: www.ffo.no

Facebook
Twitter
LinkedIn