Guro Skjetne og Laila Bakke presenterte FFMs likemannsarbeid på FFOs likemannskurs i helgen

Tema som ble tatt opp var "hva er likemannsarbeid er og hvorfor det er viktig, organiseringen av likemannsarbeidet, likemannsmidlene og materiell på likemannsområdet".

Flere organisasjoner har utviklet materiell for bruk i egen organisasjon, og her var det stor vilje til å dele dette med andre. Det var enighet om at mye er likt selv om organisasjonene er ulike både i størrelse og målgruppe.

Les hele artikkelen på ffo.no

Hva skjer når særfradragsordningen legges ned?

Mange lurer på hva som skjer når særfradragsordningen for store sykdomsutgifter skal avvikles. FFO har laget en kortfattet oversikt som viser hovedgrepene.

Stortinget har vedtatt at særfradragsordningen for store sykdomsutgifter skal avvikles. Dette skal skje over en periode på tre år, for at overgangen skal bli mykere for alle dem som tidligere har benyttet seg av fradraget.

Utfasingen vil starte fra og med inntektsåret 2012, med andre ord ved skatteoppgjøret i 2013. Har du rett til å føre opp særfradrag for sykdomsutgifter i årets selvangivelse, er det ingen endringer. Endringene kommer først i neste års selvangivelse. Fra og med inntektsåret 2015 vil særfradragsordningen avvikles helt.

Utfasingsperioden
Utfasingen skal skje på følgende måte:

 • Ordningen stenges for nye brukere fra og med inntektsåret 2012. Det er bare de som har fått særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011, som har krav på særfradrag i utfasingsperioden
 • Utgifter til tannbehandling, tilpasning av bolig og transport tas ut av særfradragsordningen fra inntektsåret 2012. Man vil derfor ikke kunne kreve særfradrag i neste års selvangivelse for tannlegeutgifter som påbeløper i år. For å forsøke å kompensere for bortfallet av særfradrag for slike utgifter, skal refusjonstakstene til tannbehandling økes, mens husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig og bilstønadsordningen for gruppe 2-biler styrkes.
 • Fradragets størrelse trappes gradvis ned. For inntektsåret 2013 vil man få 67 % av fradragsbeløpet og for inntektsåret 2014 vil man kun få 33 % av fradragsbeløpet.

FFO har gitt innspill til regjeringen om hvordan man kan innrette andre ordninger som fanger opp utgifter knyttet til sykdom.

kilde: www.ffo.no

Møte mellom FFO og Leverandører for Helse-Norge (LFH)

FFO har hatt møte med representanter for LFH for å drøfte situasjonen på hjelpemiddelområdet.

Møte som var initiert av LFH var svært nyttig og klargjorde at FFO har svært mye til felles med Leverandørforeningen – både i synet på dagens problemer og utfordringer, samt forslag til løsninger.

I møtet gjorde FFO rede for sine hovedutfordringer og prioriteringer på hjelpemiddelområdet med utgangspunkt i vårt høringssvar på Holteutvalgets utredning og krav til statsbudsjett 2013. Regjeringen jobber nå med å kvittere ut NOU-ene som i sin tid skapte sterke reaksjoner blant brukerorganisasjonene. Her ble det blant annet foreslått å overføre visse hjelpemidler fra folketrygden til kommunene.

– Myndighetene har lovet oss en tett og god dialog om denne saken, noe vi vil følge tett opp, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen på ffo.no

Av områder hvor FFO og LFH har sammenfallende synspunkter kan innkjøpspolitikken på hjelpemiddelområdet og bilområdet nevnes spesielt. LFH orienterte i den forbindelse om sin dialog med NAV på dette området. Som kjent har bilområdet de siste årene skapt stor frustrasjon blant brukerne.

– Dette var i sin helhet et svært konstruktivt og nyttig møte som viser viktigheten av at vi som aktører på dette området holder kontakt, sier Jarl Ovesen i en kommentar.

Aktiv i rullestol

Beitostølen helsesportsenter tilbyr opphold med vekt på aktiv bruk av rullestol og aktiviteter tilpasset rullestolsbrukere

AKTIV I RULLESTOL – FOR HVEM

BHSS tilbyr opphold for voksne (17 år og eldre) med vekt på aktiv bruk av rullestol og aktiviteter tilpasset rullestolsbrukere.

Målgruppen er personer som primært bruker manuell rullestol som for ytningshjelpemiddel.

Selv om tilbudene foregår i en felles ramme, er det gode muligheter for individuell tilrettelegging.

Dersom brukeren ikke kan ivareta daglige behov for ADL, tas vedkommende inn sammen med ledsager.

TID

11. september – 29. september 2012

For mer informasjon les vedlegg:

E-resept

E-resept vil være innført i halvparten av landets fylker før sommeren.

17. april starter følgende nye kommuner med e-resept: Haugesund, Vindafjord, Sauda, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Sveio og Etne i Hordaland tar også i bruk e-resept fra samme dato.

Når disse kommunene er i gang, vil e-resept være innført i hele Rogaland og Hordaland samt i store deler av Vestfold og Telemark. E-resept vil være i daglig bruk i 83 kommuner, ved ca. 350 legekontor, 158 apotek og hos 15 bandasjister. Siden de første reseptene ble sendt elektronisk våren 2010 er det laget nesten 1,5 millioner e-resepter.

Alle apotek i de nevnte kommunene vil kunne ekspedere e-resepter fra 17. april. Unntaket er sykehusapoteket i Haugesund som regner med å være klart i slutten av april. Bandasjister og legekontor benytter e-resept fra 17. april eller så snart de har gjort nødvendige forberedelser. De fleste vil være i gang i løpet av noen uker.

 Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.

 

Økt sikkerhet

Den nye ordningen blir godt mottatt både av befolkningen, leger, apotek og bandasjister. E-resept gir tryggere og enklere rutiner og øker pasientsikkerheten.

 – Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

 

Videre innføringsplan

Etter Rogaland skal e-resept innføres i Agder-fylkene. Deretter kommer turen til fylkene i Nord-Norge og Trøndelag. – E-resept vil være innført i halvparten av landets fylker før sommeren. Til høsten går vi i gang i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus. Resten av fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Ann-Lise Härter.

 

Fakta om e-resept

 E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.

 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter. 
 • E-resept innføres i legekontor, ved legevakter, i apotek og hos bandasjister.
 • Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere e-resepter.
 • Enkelte sykehusapotek starter litt senere enn øvrige apotek.
 • Bandasjister og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når de tekniske forholdene er tilrettelagt.
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
 • På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med nasjonal innføring av e-resept. Helsedirektoratet samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
 • Tjenesten ”Mine resepter” er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Publikum finner mer informasjon på www.helsenorge.no/eresept.
 • Helsepersonell kan lese mer på www.eresept.no.
 • Nettstedene viser også dato for innføring av e-resept i kommunene.

Nordisk als-konferens – ”Forskning, Framsteg, Framtid”

Neurologiskt Handikappades Riksförbund arrangerar en konferens för personer med als och deras anhöriga 31 aug – 2 sept
2012.

Plats: Valjeviken –
Herrgårdsvägen 97
Sölvesborg
www.valjeviken.se

Avgift: Deltagaravgiften är 250 Euro. Avgiften
inkluderar kost och logi från fredag lunch
till söndag lunch.

Vid eventuella extranätter sker överenskommelse
och betalning direkt med
Valjeviken.

Avgiften för NHR-medlemmar är 1 500
svenska kronor, 2 250 svenska kronor
för icke-medlemmar.

Avgiften skall vara inbetald senast 15 juni
på kontonr 8327-9 3 730 348-4
IBAN SE24 80000832790037303484
BIC SWEDSESS

Les mer:

Juniorlekene 2012

Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede barn og unge fra og med 7 til og med 20 å til stort idrettsstevne på Norges idrettshøyskole i Oslo

Du behøver ikke være medlem i et idrettslag for å delta. Frist for påmelding: 30.april 2012.

For mer informasjon les:

God Påske

Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en riktig god påske

FFM kontoret tar påskeferie fra onsdag 4.april.

Er det noen som har en prosjektide?

Nå er det mulig å søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen via FFM
Søknadsfrist til FFM: 15.mai 2012

Det bevilges midler til forebygging, rehabilitering og forskning.
Les mer informasjonen på www.extrastiftelsen.no før søknaden blir skrevet.
Send søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett på epost: ffm@ffm.no innen 15.mai 2012

FFMs sentralstyre behandler så søknadene og vedtar om søknaden skal fremmes gjennom FFM.
Søknader som blir godkjente blir sendt Extrastiftelsen innen 15.juni.