Ansvarsavklaring om rehabilitering

Rapporten «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» gir en gjennomgang av dagens og ønsket pasientforløp innen rehabilitering.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede en arbeidsgruppe for å:

  • gi en gjennomgang av dagens pasientforløp innen rehabilitering
  • gi en beskrivelse av ønsket pasientforløp innen rehabilitering, med fokus på hvilke oppgaver i forløpet som burde være henholdsvis kommune- eller spesialisthelsetjenestens ansvar samt hvilke tilbud som burde være døgntilbud eller dag/polikliniske tilbud

I tillegg til temaet ansvarsfordeling, gir rapporten anbefalinger på følgende områder:

  • Prioritering
  • Koordinering og samhandling
  • Rehabilitering som døgntilbud eller dagtilbud/poliklinikk
  • Statistikk og kvalitet
  • Kompetansehevning
  • Undersøkelser og forskning

Rapporten er et resultat av første del av arbeidet, og FFOs særmerknad finner du på side 66.
Her påpeker blant annet FFO at de er urolig for at kommunene ikke vil prioritere rehabilitering i konkurranse med de andre oppgavene som overføres gjennom samhandlingsreformen.
Så lenge det ikke følger penger med tror vi rehabilitering som innsatsområde vil tape på nytt. Skal vi lykkes må ansvaret for rehabilitering plasseres tydelig og tas på alvor. Når spesialisthelsetjenestens oppgaver flyttes over til kommunene, frykter vi at dette vil redusere kvaliteten på rehabilitering både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. FFOs medlemsmasse er mangfoldig – det samme er behovet for rehabilitering, skriver www.ffo.no

FFOs kronikk med utgangspunkt i særmerknaden.

Del to av arbeidet avsluttes 1.februar.

Last ned rapporten fra Helsedirektoratet