Regjeringen varsler gjennomgang av bilområdet

I 2012 skal Arbeidsdepartementet evaluere regelverket for tildeling av gruppe 2 biler, som trådte i kraft i 2003. Dette framgår i et brev til FFO fra Arbeidsdepartementet.

Evalueringen skal primært dreie seg om hvordan de endringene i regelverket som ble gjort i 2003 har fungert i praksis, sett i forhold til formålet med omleggingen.

– Dette er gledelig og på høy tid. Vi håper at evalueringen får en helhetlig tilnærming slik at flere elementer på bilområdet blir satt under lupen, sier Cato Lie, rådgiver i FFO på ffo.no. Han henviser til omorganiseringen på bilområdet som ikke er fullført.

Gjenanskaffelsestid
Dessuten ønsker FFO en vurdering av om alle brukere kan likestilles med hensyn til gjenanskaffelsestid. Det vil si at alle brukere kan bytte bil etter 8 år eller 150 000 km, uavhengig av om de er i arbeid eller ikke.

– At departementet ønsker å involvere brukerorganisasjonene i forbindelse med evalueringen ser vi også svært positivt på, sier Lie.

Brevet fra departementet er et svar på en henvendelse FFO rettet til statsråd Hanne Bjurstrøm i april i fjor. Der tok FFO blant annet opp den strenge praktiseringen av regelverket for tildeling av gruppe 2 biler, som rammer mennesker i en ellers sårbar situasjon.

Utvidet stønadsramme
I tillegg til evalueringen orienterer departementet i svarbrevet til FFO om at det ikke vil bli endringer i kriteriene for tildeling av gruppe 2 biler i år. Men på bakgrunn av mange saker i media om problematikken har departementet utvidet stønadsrammen i statsbudsjettet for 2012, slik at familier med barn og unge under 18 år med sterkt nedsatt gangfunksjon lettere kan få stønad til gruppe 2 bil.