Brukerstyrt personlig assistanse i forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

​I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som trådte i kraft 1. januar 2012, videreføres rettstilstanden når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse.

De to gjeldende rundskrivene I-20/2000 og I-15/2005 er under revisjon for å foreta nødvendige tekniske tilpasninger til nytt lovverk. Ettersom lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tilliggende lovverk ikke medfører innholdsmessige endringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse gir de gjeldende rundskrivene fortsatt god veiledning. Likevel er det viktig å merke seg de viktigste endringene.

Nedenfor følger en kort fremstilling av de viktigste endringene. Det vises også til Prop. 91L og Innst. 424 L for nærmere beskrivelse av endringene.

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som trer i kraft fra 01.01.12, er kommunens plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse videreført og understreket i § 3-8, som lyder: ”Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.” Bestemmelsen viderefører rettstilstanden etter den tidligere sosialtjenesteloven. Brukerstyr personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som omfatter personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, organisert slik at brukeren i prinsippet selv administrerer ordningen. Som for de øvrige tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, skal personlig assistanse tildeles på bakgrunn av en vurdering av om brukeren har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.

Kommunens plikt å tilby BPA

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse, men avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrt personlig assistanse. Det er imidlertid viktig å påpeke den plikten kommunen har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 annet ledd til å rådføre seg med brukeren og legge stor vekt på brukerens synspunkter. Ordningen må ses i lys av helse- og omsorgstjenestelovens formål, jf. § 1-1 nr. 3, som er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Loven har videre til formål å tilrettelegge for mestring av (…) nedsatt funksjonsevne, jf. nr.1 samt å bidra til likeverd og likestilling, jf. nr.2.
Tildeling av brukerstyrt personlig assistanse følger forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 første ledd.

Les mer på: Helsedirektoratet