FFM fylker oppfordres til å være aktive med å sende stoff til Muskelnytt

Alt kan være interessant, for eksempel: møter, årsmøter, reiser, arrangementer, tips om saker i deres fylke osv….

Har noen av dere vært på en reise ? Erfaringer med dette setter leserne av Muskelnytt stor pris på.

Har dere hatt eller skal ha møter, arrangementer eller lignende? Skriv gjerne litt om dette og send til Bernt (redaktøren i Muskelnytt)
Kansje er det viktige saker som har skjedd/skjer i ditt fylke? Bernt mottar gjerne tips om saker.

Årsmøter er vel på gang i fylkene i disse dager og noe fremover…..skriv gjerne om dette og send til Bernt.

Redaktøren bearbeider gjerne stoffet i ettertid

Sendes på epost , gjerne med bilde til: muskelnytt@ffm.no

Seminar 15. februar: «Universell utforming – et konkurransefortrinn?»

Universell Utforming AS inviterer til seminar om tilrettelegging av eksisterende bygg 15. februar i Oslo.

Universell Utforming AS har arrangert flere fagseminarer om universell utforming. På seminaret den 15. februar handler seminaret om universell utforming i eksisterende bygg. Målgruppa er eiendomsforvaltere, gårdeiere, eiendomsmeklere, nærings – og
servicebransjen, entreprenører, utbyggere, kommuner og fylkeskommuner

Tidspunkt: 15. februar 2012
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Pris: Kr 2 800 (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist: 1.februar 2012

NB! Normalt koster seminaret 2.800 kroner per deltaker, men medlemmer i FFOs medlemsorganisasjoner får det for 1.000 kroner.

Mer informasjon, program, foredragsholdere og påmelding

Ansvarsavklaring om rehabilitering

Rapporten «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» gir en gjennomgang av dagens og ønsket pasientforløp innen rehabilitering.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede en arbeidsgruppe for å:

  • gi en gjennomgang av dagens pasientforløp innen rehabilitering
  • gi en beskrivelse av ønsket pasientforløp innen rehabilitering, med fokus på hvilke oppgaver i forløpet som burde være henholdsvis kommune- eller spesialisthelsetjenestens ansvar samt hvilke tilbud som burde være døgntilbud eller dag/polikliniske tilbud

I tillegg til temaet ansvarsfordeling, gir rapporten anbefalinger på følgende områder:

  • Prioritering
  • Koordinering og samhandling
  • Rehabilitering som døgntilbud eller dagtilbud/poliklinikk
  • Statistikk og kvalitet
  • Kompetansehevning
  • Undersøkelser og forskning

Rapporten er et resultat av første del av arbeidet, og FFOs særmerknad finner du på side 66.
Her påpeker blant annet FFO at de er urolig for at kommunene ikke vil prioritere rehabilitering i konkurranse med de andre oppgavene som overføres gjennom samhandlingsreformen.
Så lenge det ikke følger penger med tror vi rehabilitering som innsatsområde vil tape på nytt. Skal vi lykkes må ansvaret for rehabilitering plasseres tydelig og tas på alvor. Når spesialisthelsetjenestens oppgaver flyttes over til kommunene, frykter vi at dette vil redusere kvaliteten på rehabilitering både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. FFOs medlemsmasse er mangfoldig – det samme er behovet for rehabilitering, skriver www.ffo.no

FFOs kronikk med utgangspunkt i særmerknaden.

Del to av arbeidet avsluttes 1.februar.

Last ned rapporten fra Helsedirektoratet

Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet legges frem i 2012. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterer brukere av helsetjenesten til å bidra med innspill på en egen nettside.

Meldingen skal dekke hele helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.

Stortingsmeldingen skal danne grunnlaget for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i tiden som kommer.

Nettside: Kvalitet- og pasientsikkerhet

FFO med i arbeidsgruppe
Tor Rogan fra Helse- og omsorgsdepartementet skal 18. januar gi FFOs hovedstyre en gjennomgang av arbeidet med Stortingsmeldingen. Videre skal representanter fra FFOs medlemsorganisasjoner delta i en arbeidsgruppe i HOD som skal komme med innspill til meldingsarbeidet.

Regjeringen varsler gjennomgang av bilområdet

I 2012 skal Arbeidsdepartementet evaluere regelverket for tildeling av gruppe 2 biler, som trådte i kraft i 2003. Dette framgår i et brev til FFO fra Arbeidsdepartementet.

Evalueringen skal primært dreie seg om hvordan de endringene i regelverket som ble gjort i 2003 har fungert i praksis, sett i forhold til formålet med omleggingen.

– Dette er gledelig og på høy tid. Vi håper at evalueringen får en helhetlig tilnærming slik at flere elementer på bilområdet blir satt under lupen, sier Cato Lie, rådgiver i FFO på ffo.no. Han henviser til omorganiseringen på bilområdet som ikke er fullført.

Gjenanskaffelsestid
Dessuten ønsker FFO en vurdering av om alle brukere kan likestilles med hensyn til gjenanskaffelsestid. Det vil si at alle brukere kan bytte bil etter 8 år eller 150 000 km, uavhengig av om de er i arbeid eller ikke.

– At departementet ønsker å involvere brukerorganisasjonene i forbindelse med evalueringen ser vi også svært positivt på, sier Lie.

Brevet fra departementet er et svar på en henvendelse FFO rettet til statsråd Hanne Bjurstrøm i april i fjor. Der tok FFO blant annet opp den strenge praktiseringen av regelverket for tildeling av gruppe 2 biler, som rammer mennesker i en ellers sårbar situasjon.

Utvidet stønadsramme
I tillegg til evalueringen orienterer departementet i svarbrevet til FFO om at det ikke vil bli endringer i kriteriene for tildeling av gruppe 2 biler i år. Men på bakgrunn av mange saker i media om problematikken har departementet utvidet stønadsrammen i statsbudsjettet for 2012, slik at familier med barn og unge under 18 år med sterkt nedsatt gangfunksjon lettere kan få stønad til gruppe 2 bil.

Vintersportsuka 2012 blir arrangert på Venabu Fjellhotell, Ringebufjellet fra lørdag 14. til lørdag 21. april.

Vintersportsuka er en aktivitetsuke tilpasset alle med funksjonsnedsettelser så vel som alle som liker vinterfjellet, morro og sosiale opplevelser.
Påmeldingsfrist: 28 februar, Deltakeravgift kr. 4.500,-

Vintersportsuka er en aktivitetsuke tilpasset alle med funksjonsnedsettelser så vel som alle som liker vinterfjellet, morro og sosiale opplevelser. Vi er en gjeng i alle aldre og fra alle kanter i landet. Hos oss er det total integrering, og vi har aktivitetstilbud til de aller fleste. Målet vårt er å få alle ut i fjellet på en eller annen måte, enten det er på ski, i pulk, hundespann, skicart, beltevogn eller bare ut i solveggen.
Er været i godlune blir det utelunsj i fjellheimen, med grilling og tilbehør.
Arrangementet har som motto: ALLE HJELPER ALLE! De aller fleste kan bidra med noe

Les mer på www.vintersportsuka.no

Etablerer én felles klage- og tilsynsinstans for helse- og omsorgstjenester

1. januar 2012 ble Helsetilsynet i fylket integrert på lik linje med andre fagområder i fylkesmannsembetet.

Fra samme dato opphørte derfor bruken av navnet ’Helsetilsynet i fylket’. De oppgavene Helsetilsynet har utført i fylket er nå en del av Fylkesmannens oppgaver. Fylkesmannen er med dette felles klage- og tilsynsinstans innen både barnevern-, sosial-, helse- og omsorgstjenesten

Statens helsetilsyn har fortsatt det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenesten i landet. Fylkesmannen er, som regional tilsynsinstans, dermed underlagt faglig instruksjonsmyndighet fra Statens helsetilsyn.

Endringen følger av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og helsetilsynsloven.

Les mer om dette på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vil fire på kravene om tilgjengelige studentboliger

I et ferskt forslag går kommunalminister Liv Signe Naversete inn for å gi 80 prosent av alle nye studentboliger unntak fra kravet om universell utforming.

I likhet med Unge funksjonshemmede, som omtaler saken på sin nettside, er FFO overrasket og skuffet.
Departementet foreslår å endre Teknisk Forskrift sånn at 80 prosent av nye studentboliger kan få unntak fra tilgjengelighetskravene til boligen og toalettet. I stedet blir det krav om at det i hver etasje i bygninger med krav om heis skal være et tilgjengelig besøkstoalett. Begrunnelsen for forslaget er å gjøre det mulig å bygge mindre, og dermed billigere, studentboliger.

Gir etter for press
– Vi er overrasket over at regjeringen nå gir etter for presset som deler av byggenæringen lenge har reist mot kravene til et tilgjengelig samfunn. Kravet om tilgjengelighet er et resultat av en villet politikk som erkjenner det faktum at det faktisk er svært mange som ikke har den samme rett til å velge hvor man vil bo på grunn av sine fysiske problemer, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

De nye byggereglene som nå foreslås vil gjøre det vanskeligere å ha et aktivt liv som student, besøke venner osv. Blant annet fjernes kravet om at inngangspartiet i boenheten skal være dimensjonert for rullestol, samt kravet om fri passasje til dør og vindu.
På grunn av rørsystem og membran er toalett dyre rom å bygge. Det nye forslaget gjør det mulig å bygge mindre toalett internt i hver boenhet. Men det blir imidlertid nødvendig å bygge flere toalett på grunn av kravet om eget besøkstoalett. Dette får Unge funksjonshemmede til å stille spørsmål om tiltaket vil medføre de ønskede besparelsene som fremheves.

– Vi er også bekymret for at besøkstoalettet vil bli preget av dårlig renhold og alternativ bruk, særlig i forbindelse med fester. Dette er en løsning som er i strid med prinsippet om universell utforming, som skal gjøre likeverdig bruk mulig, skriver Unge funksjonshemmede på sin nettside.

Utbyggerne og arkitektene må ta ansvar
Regjeringen har nylig innført en ny og bedre studiefinansieringsordning som vil gjøre det mulig for langt flere studenter med funksjonshemning å ta høyere utdanning. Da blir det desto viktigere å gjøre studentboligene tilgjengelige for flest mulig.
– Vi fastholder det vi tidligere har sagt. Det er utbyggerne og arkitektene som må ta utfordringene som kommer i kjølvannet av krav om tilgjengelighet. At funksjonshemmede studenter henges ut som en kostnad, er rett og slett uetisk, og det bidrar til å stigmatisere og marginalisere funksjonshemmede som et fordyrende element i samfunnet, avslutter Arum.

Her kan du lese høringsforlaget fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Les også
NBBL jubler, FFO er skuffet

(Kilde: ffo.no)

Brukerstyrt personlig assistanse i forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

​I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som trådte i kraft 1. januar 2012, videreføres rettstilstanden når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse.

De to gjeldende rundskrivene I-20/2000 og I-15/2005 er under revisjon for å foreta nødvendige tekniske tilpasninger til nytt lovverk. Ettersom lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tilliggende lovverk ikke medfører innholdsmessige endringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse gir de gjeldende rundskrivene fortsatt god veiledning. Likevel er det viktig å merke seg de viktigste endringene.

Nedenfor følger en kort fremstilling av de viktigste endringene. Det vises også til Prop. 91L og Innst. 424 L for nærmere beskrivelse av endringene.

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som trer i kraft fra 01.01.12, er kommunens plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse videreført og understreket i § 3-8, som lyder: ”Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.” Bestemmelsen viderefører rettstilstanden etter den tidligere sosialtjenesteloven. Brukerstyr personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som omfatter personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, organisert slik at brukeren i prinsippet selv administrerer ordningen. Som for de øvrige tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, skal personlig assistanse tildeles på bakgrunn av en vurdering av om brukeren har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.

Kommunens plikt å tilby BPA

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse, men avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrt personlig assistanse. Det er imidlertid viktig å påpeke den plikten kommunen har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 annet ledd til å rådføre seg med brukeren og legge stor vekt på brukerens synspunkter. Ordningen må ses i lys av helse- og omsorgstjenestelovens formål, jf. § 1-1 nr. 3, som er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Loven har videre til formål å tilrettelegge for mestring av (…) nedsatt funksjonsevne, jf. nr.1 samt å bidra til likeverd og likestilling, jf. nr.2.
Tildeling av brukerstyrt personlig assistanse følger forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 første ledd.

Les mer på: Helsedirektoratet

Muskelnytt nr.1 2012

Her finner du blant annet følgende artikler:

Ustoppelige Mari
s 5 Les om Mari Storstein som skrev brev til statsministeren og lager dokumentarfilmer.

Følg drømmene
s 6 – 7 Les om Ingeborg Aurora som ikke er så avhengig av foreldre og venner, fordi hun har BPA.

Smarte ting
s 8 Fremkomstmidler – Løsninger for å komme seg frem over lengre avstander

Å drive en fylkesforeninge
s 9 FFM i Oslo og Akershus satser på tilbud til medlemmer i alle aldre

Det viktigste er å inspirere andre
s 10-11 Les om Sonja J. Tobiassen som er aktuell for OL i London

Respirasjon
s 12-15 Knut Dybvik har med støtte fra Forskningsfondet til FFM i det første doktorgradsstudiet om hjemmerespiratorbehandling i Norge studert de praktiske og etiske konsekvensene av å ta i bruk avansert teknologi til de aller sykeste brukerne.

Veileder og Nasjonale retningslinjer for: «Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)»
Johnny G. Johansen har sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene, og skriver her et kort sammendrag.

Et enklere liv for Vibeke
s 16-17 Les om Vibeke som lager seg et enklere liv i moden alder. En prosess som handler om å ikke gi seg, om å se fremover, å være delaktig, å ta vare på seg selv.

Alene på «all inclusive» i Egypt
S 22 Les om Karen Elise Hauge fra FFMU som reiste alene på «all inclusive» i Egypt

Les hele Muskelnytt nr.1-2012 her