FFO i møte med samferdselsministeren

Norwegians praksis med å kreve ledsager i fly var en av sakene FFO tok opp i et møte med statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i forrige uke. I møtet ba vi departementet om å komme med klare og ikke-diskriminerende regler for når et flyselskap kan pålegge en passasjer å ha med ledsager.

– Vi ser også at det er behov for en sterkere oppfølging av tilsynet fra departementets side i saker som dette. Det var derfor tilfredsstillende å oppleve at statsråden ga embetsverket sitt klar instruks om å ta dette videre, sier generalsekretær i FFO Liv Arum på www.ffo.no.

Flere skal få fly uten ledsager

Norwegian ble før sommeren i år instruert av Luftfartstilsynet om å innskjerpe sin praksis i tråd med det internasjonale regelverket på området. Dette sier at det må være strenge sikkerhetsårsaker for å kreve ledsager, for eksempel hvis passasjeren ikke er i stand til å evakuere seg selv i en nødssituasjon. Etter dette pålegget fra tilsynet har det vært få klager på Norwegian, og den pågående boikotten fra funksjonshemmedes organisasjoner ble avblåst i høst.

Venter på svar

Men rett etter avblåsningen opplevde en reisende å bli pålagt å ha med seg ledsager på en flyvning med Norwegian fra Danmark, selv om hun var i stand til å evakuere seg selv. FFOs søsterorganisasjon i Danmark DH (Danske handikapforening) reagerte kraftig, og tok saken opp både med FFO og European Disability Forum.
– Vi oversendte saken til Luftfartstilsynet for vurdering, men har enda ikke mottatt noe svar, påpeker Arum.
Det hører med til historien at det samme internasjonale regelverket rundt ledsager i fly gjelder for hele Europa, men at det bare er lavkostselskaper som benytter seg av muligheten for å pålegge passasjerer dette.
– FFOs erfaring er at de som trenger ledsager under reisen oftest har dette med selv, mens de som klarer seg selv er i stand til å vurdere det på egen hånd. Det som ser ut til å ha blitt en vanlig praksis i Norwegian har vi aldri opplevd med SAS. Vi ser derfor fram til en tilbakemelding fra statsråden på hvordan de vil ta dette videre, sier Arum.

Forsinket parkeringsforskrift

I møtet tok FFO også opp ny parkeringsforskrift, som etter planen skulle innføres 1. januar 2012. Den er enda ikke sendt på allmenn høring fra departementet. Statsråden ga en orientering om den er forsinket og ikke vil innføres etter planen. Spørsmål som skal avklares først er avsetting av antall plasser for reservert parkering, samt om man skal gå for betalingsplikt eller fritak på disse plassene.
FFO har argumentert kraftig for at betalingsplikt ikke kan vurderes før Norge er universelt utformet, noe regjeringen har ambisjoner om tidligst i 2025.
Andre saker som ble tatt opp i møtet var fjerning av enkle hindringer i transportsystemet, som merking av glassflater, trapper og søyler, samt god skilting og tilgjengelig informasjon. Statsråden er positiv til dette, og ønsker at det tas videre av de statlige transportetatene og brukermedvirkningsforaene der. I tillegg ønsker hun det inn som en del av Nasjonal transportplan, med en tidsfrist på 2015.

Bortfall av honnørrabatt

FFO benyttet også anledningen til å ta opp en sak vi har fått flere telefoner om det siste året, nemlig bortfall av honnørrabatt for honnørkortinnehavere under 67 år på fylkeskryssende busser. Det oppleves urimelig og uforståelig for de som rammes, og FFO ønsket at departementet skulle gripe inn.
Departementet orienterte om at de ikke har inngrepsmuligheter for busselskaper som ikke mottar statlig støtte, noe fylkeskryssende ruter ikke gjør. Det er derfor frivillig å tilby dette, og nå har tydeligvis enkelte ekspressbussruter valgt å skille mellom honnørkortinnehavere, og tilby rabatt bare til de over 67 år.
Departementet oppfordret FFO til å ta det opp direkte med de selskapene det gjelder, og vi vil vurdere dette.