Tilbud til unge voksne med nedsatt eller endret funksjonsn​ivå

Et tilbud som bidrar til å øke de unges mulighet for deltakelse på arenaene utdanning/arbeid, hjem og fritid i overgangen til en ny livsfase

Fram helserehab har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet FRITT LIV og ønsker å rekruttere unge voksne:

· 18 – 30 år med nedsatt eller endret funksjonsnivå som følge av ulike tilstander, medfødte/ervervete kroniske sykdommer eller skader (diagnoseuavhengig)
· Tilbudet er gratis
· Neste startdato er 6. desember 2011

Prosjektet går over 2 x 2 uker, med ett opphold på ca. 10 uker

Interesserte bes ta kontakt med Fram helserehab, 67 15 28 00/92 06 78 22
eller mail elin.solvang@framhelse.no eller Sissel Harbo, 920 89 355, sissel.harbo@framhelse.no

Vedlagt følger en kort prosjektbeskrivelse samt en artikkel fra ”Ergoterapeuten”, 5/11.

Prosjektbeskrivelse

Ergoterapeuten, 5/11