Innovasjon i omsorg

FFO har hatt utredningen om innovasjon i omsorg på høring, og støtter en rekke av forslagene der. Ett av dem handler om innføring av ny teknologi som kan frigjøre menneskelige ressurser til praktisk bistand og aktivt omsorgsarbeid.

Den kommunale omsorgssektorens viktigste ressurs er ansatte, deres kompetanse og deres holdninger til jobben og brukerne. Mangel på arbeidskraft vil bli omsorgssektorens største utfordring. FFO setter derfor stor pris på at Hagen-utvalget peker på løsninger, teknologiske og organisatoriske, som kan frigjøre menneskelige ressurser til aktivt omsorgsarbeid, skriver paraplyorganisasjonen i sin høringsuttalelse.
FFO har lenge vært bekymret for at den fremtidige veksten i antall omsorgstrengende eldre skal ta ressurser og oppmerksomhet vekk fra funksjonshemmedes og kronisk sykes behov for bistand i hverdagen. Funksjonshemmede og kronisk syke får praktisk hjelp, og helse- og sosialfaglige omsorgstjenester med utgangspunkt i eget hjem. Mange trenger slik bistand hver dag i hele livet. Eldreomsorgen handler om å gi gamle trygghet og omsorg noen måneder eller år på slutten av et langt liv.

I sin høringsuttalelse har FFO lagt vekt på følgende:

– FFO støtter forslagene om innføring av ny teknologi som kan frigjøre menneskelige ressurser til praktisk bistand og aktivt omsorgsarbeid.
– FFO støtter forslaget om at 1 % av omsorgssektorens samlede omsetning avsettes til forskning, utvikling og innovasjon.
– FFO støtter forslaget om etablering av en nasjonal overenskomst mellom det sivile samfunn og offentlig sektor.
– Omsorgssektorens tjenestetilbud må ha som primært mål å styrke den enkeltes mulighet til å ta ansvar for eget liv.
– FFO støtter forslaget om at det avsettes offentlige midler til investering i sosialt entreprenørskap.
– Lærings- og mestringssentra må etableres i alle lokalsamfunn.
– FFO støtter forslaget om utvidelse av permisjonsrettigheter for nærstående som påtar seg store omsorgsoppgaver.
– Omsorgslønn må gi kompensasjon for tapt inntekt og fulle arbeidstakerrettigheter.
– FFO ber om at forslaget om utfordringsrett utredes nærmere.
– Gode tjenester i eget hjem krever fleksibilitet og nytenkning.
– FFO ber om at regjeringen med utgangspunkt i utvalgets innstilling tar initiativ til en nasjonal debatt om nytenkning i omsorgssektoren.
– Funksjonshemmede og kronisk syke må få rett på fullverdige tjenester også i selvvalgt bolig.

Kilde: www.ffo.no

(les høringsuttalelsen på ffo.no)