KursAdmin – endringer i innmelding av kurs til Funksjonshemmedes studieforbund (FS) fra 2012

Fra 2012 vil det nye systemet for innmelding av kurs bli tatt i bruk av FS. Alt vil ikke være 100% på plass fra 01.01.12 slik at det fortsatt vil være tillatt å bruke den gamle papirmetoden men 2012 er siste året det vil være mulig.

FS har jobbet mye med å lage rammeplaner for kurs som alle organisasjoner kan bruke. Egne studieplaner blir bare godkjent i spesielle tilfeller.

Studieplanene er inndelt etter tema og det skal være mulig å finne en rammeplan som passer til de fleste temaer. Rammeplanene har et fast kursnummer som ikke kan endres men navnet på kurset kan vi selv bestemme. Det er kun kursnummeret som meldes inn. Studieplanene skal ikke sendes FS. Studieplannummeret forteller FS i hvilken kategori kurset ligger under. Vi lager bare et program for kurset ut fra rammeplanen når kurset skal holdes slik vi gjør nå. Ut fra studieplanens innhold kan vi trekke ut de temaene som vil passe best for vårt kurs.

Jeg anbefaler fylkesforeningene å gå inn å se på oversikten over felles studieplaner.

Alle kursene vi arrangerer i egen regi skal registreres i det nye KursAdmin-systemet. Alle fylkene vil få tildelt brukernavn og passord til KursAdmin. Fylkene må melde inn til FFM sentralt hvem som skal være ansvarlig kursadministrator.

FS sitter på overordnet nivå og kan se all kursvirksomhet i den enkelte organisasjon. I FFM sentralt vil studieleder sitte et nivå over fylkene og ha oversikt over hvilke kurs dere melder inn.

FS-midlene vil bli tildelt dere over KursAdmin. FS vi da ha oversikten over hvor mye hvert enkelt fylke er tildelt fra FFM sentralt til de enkelte kurs.

Det er enda noen uklarheter som det må ordnes opp i før systemet er 100% tilgjengelig for oss alle men det jobbes for å rette opp alle barnesykdommer. Det tar også litt tid å sette seg inn i alt og det kan være at det må mere opplæring til blant organisasjonene.

Jeg minner til slutt om at dere fortsatt kan melde inn kurs som dere ikke fører regnskap for pga. f.eks lite kostnader. Dere vil da motta kr. 500,- i opplæringstilskudd og kr. 500,- i tilretteleggingstilskudd.

På deltakerskjemaet er det en egen rubrikk der det skal krysses av for at kurset trenger tilrettelegging.

Jeg har sendt inn dokumentasjon til FS på våre tilretteleggingsbehov som jeg legger ved til dere. Dette kan dere legge frem hvis det skulle bli spørsmål om dette.

Er det noe dere lurer på så er jeg tilgjengelig for spørsmål på mail. Det er så pass mye nytt nå at det kan være litt vanskelig å svare på alt i telefon.

Vennlig hilsen

Johnny G. Johansen

Studieleder i FFM