Bruk ditt Pasient- og brukerombud!

De fleste saker som meldes inn til landets Pasient- og brukerombud handler om spesialisthelsetjenesten. Nå etterlyses flere saker fra pasienter, brukere og pårørende som tar for seg kritikkverdige forhold i kommunenes helse- og sosialtjeneste.

Den som etterlyser sakene er Kjell J. Vang (bildet), Pasient- og brukerombud i Nord-Trøndelag. Dette kan dreie seg om sosiale tjenester som praktisk bistand i eget hjem, omsorgslønn, ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samt avlastning og støttekontakt. Eller helsetjenestetilbudet, som blant annet omfatter fastleger og aldershjem. En klage kan også handle om et vedtak som mangler en gyldig begrunnelse.
Fra 1. september 2009 ble mandatet til Pasient- og brukerombudene utvidet til å gjelde helse- og sosialtjenesten i kommune, i tillegg til spesialisthelsetjenesten.
Siden den tid har det vært en sakte økning i henvendelsene som handler om kommunenes helse- og sosialtjeneste. I Nord-Trøndelag har andel henvendelser om kommuner i fylket økt til 29 prosent i 2011, fra 22 prosent året før. Den samme tendensen ser man i de andre fylkene også, som deler ønsket om å få flere henvendelser fra innbyggerne i kommunene.
– Vi ser at det er i kommunene at man faktisk har et grunnlag for å klage på forhold. Ikke minst gjelder dette for tjenestene som ytes til de med omfattende behov og som trenger mye hjelp, sier Vang.
Høy klageterskel
Han tror mange pasienter, brukere og pårørende kvier seg for å klage på kommunen sin fordi de frykter at det tilbudet man har enten vil bli svekket eller fjernet.
– Dersom man er avhengig av et langvarig og kontinuerlig forløp fra kommunen kan terskelen for å melde i fra om kritikkverdige forhold bli høy. Denne terskelen er lavere når det gjelder spesialisthelsetjenesten. Dette fordi man ofte er ferdig med en behandling når klagen sendes inn, sier Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag på www.ffo.no.
Ta kontakt
Pasient- og brukerombudene vil gjerne høre fra deg dersom du har noe kritikkverdig å melde i fra om. Ombudet er ikke en besluttende myndighet, men kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. De kan også bistå i å klage til rette instans.
www.pasientogbrukerombudet.no finner du kontaktinformasjon til hvert enkelt ombud, samt mye annen nyttig informasjon.

Kilde: www.ffo.no