Tilbud til unge voksne med nedsatt eller endret funksjonsn​ivå

Et tilbud som bidrar til å øke de unges mulighet for deltakelse på arenaene utdanning/arbeid, hjem og fritid i overgangen til en ny livsfase

Fram helserehab har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet FRITT LIV og ønsker å rekruttere unge voksne:

· 18 – 30 år med nedsatt eller endret funksjonsnivå som følge av ulike tilstander, medfødte/ervervete kroniske sykdommer eller skader (diagnoseuavhengig)
· Tilbudet er gratis
· Neste startdato er 6. desember 2011

Prosjektet går over 2 x 2 uker, med ett opphold på ca. 10 uker

Interesserte bes ta kontakt med Fram helserehab, 67 15 28 00/92 06 78 22
eller mail elin.solvang@framhelse.no eller Sissel Harbo, 920 89 355, sissel.harbo@framhelse.no

Vedlagt følger en kort prosjektbeskrivelse samt en artikkel fra ”Ergoterapeuten”, 5/11.

Prosjektbeskrivelse

Ergoterapeuten, 5/11

Innovasjon i omsorg

FFO har hatt utredningen om innovasjon i omsorg på høring, og støtter en rekke av forslagene der. Ett av dem handler om innføring av ny teknologi som kan frigjøre menneskelige ressurser til praktisk bistand og aktivt omsorgsarbeid.

Den kommunale omsorgssektorens viktigste ressurs er ansatte, deres kompetanse og deres holdninger til jobben og brukerne. Mangel på arbeidskraft vil bli omsorgssektorens største utfordring. FFO setter derfor stor pris på at Hagen-utvalget peker på løsninger, teknologiske og organisatoriske, som kan frigjøre menneskelige ressurser til aktivt omsorgsarbeid, skriver paraplyorganisasjonen i sin høringsuttalelse.
FFO har lenge vært bekymret for at den fremtidige veksten i antall omsorgstrengende eldre skal ta ressurser og oppmerksomhet vekk fra funksjonshemmedes og kronisk sykes behov for bistand i hverdagen. Funksjonshemmede og kronisk syke får praktisk hjelp, og helse- og sosialfaglige omsorgstjenester med utgangspunkt i eget hjem. Mange trenger slik bistand hver dag i hele livet. Eldreomsorgen handler om å gi gamle trygghet og omsorg noen måneder eller år på slutten av et langt liv.

I sin høringsuttalelse har FFO lagt vekt på følgende:

– FFO støtter forslagene om innføring av ny teknologi som kan frigjøre menneskelige ressurser til praktisk bistand og aktivt omsorgsarbeid.
– FFO støtter forslaget om at 1 % av omsorgssektorens samlede omsetning avsettes til forskning, utvikling og innovasjon.
– FFO støtter forslaget om etablering av en nasjonal overenskomst mellom det sivile samfunn og offentlig sektor.
– Omsorgssektorens tjenestetilbud må ha som primært mål å styrke den enkeltes mulighet til å ta ansvar for eget liv.
– FFO støtter forslaget om at det avsettes offentlige midler til investering i sosialt entreprenørskap.
– Lærings- og mestringssentra må etableres i alle lokalsamfunn.
– FFO støtter forslaget om utvidelse av permisjonsrettigheter for nærstående som påtar seg store omsorgsoppgaver.
– Omsorgslønn må gi kompensasjon for tapt inntekt og fulle arbeidstakerrettigheter.
– FFO ber om at forslaget om utfordringsrett utredes nærmere.
– Gode tjenester i eget hjem krever fleksibilitet og nytenkning.
– FFO ber om at regjeringen med utgangspunkt i utvalgets innstilling tar initiativ til en nasjonal debatt om nytenkning i omsorgssektoren.
– Funksjonshemmede og kronisk syke må få rett på fullverdige tjenester også i selvvalgt bolig.

Kilde: www.ffo.no

(les høringsuttalelsen på ffo.no)

Ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge har utgitt en ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Den fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter. Standarden representerer et nybrottsarbeid, siden det er første gang det er utarbeidet denne typen nasjonalt dokument for BPA.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har et vedtak om behov for bistand i dagliglivet. Dette gjelder hjelp både i og utenfor hjemmet. Målet med standarden for BPA er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.
Standard med tilhørende blanketter
I tillegg til selve standarden er det også utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse. Standard Norge har dermed utgitt følgende dokumenter:
◦NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
◦Blankett 8435 A Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
◦Blankett 8435 B Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Les mer om standaren og blanketter på www.standard.no

KursAdmin – endringer i innmelding av kurs til Funksjonshemmedes studieforbund (FS) fra 2012

Fra 2012 vil det nye systemet for innmelding av kurs bli tatt i bruk av FS. Alt vil ikke være 100% på plass fra 01.01.12 slik at det fortsatt vil være tillatt å bruke den gamle papirmetoden men 2012 er siste året det vil være mulig.

FS har jobbet mye med å lage rammeplaner for kurs som alle organisasjoner kan bruke. Egne studieplaner blir bare godkjent i spesielle tilfeller.

Studieplanene er inndelt etter tema og det skal være mulig å finne en rammeplan som passer til de fleste temaer. Rammeplanene har et fast kursnummer som ikke kan endres men navnet på kurset kan vi selv bestemme. Det er kun kursnummeret som meldes inn. Studieplanene skal ikke sendes FS. Studieplannummeret forteller FS i hvilken kategori kurset ligger under. Vi lager bare et program for kurset ut fra rammeplanen når kurset skal holdes slik vi gjør nå. Ut fra studieplanens innhold kan vi trekke ut de temaene som vil passe best for vårt kurs.

Jeg anbefaler fylkesforeningene å gå inn å se på oversikten over felles studieplaner.

Alle kursene vi arrangerer i egen regi skal registreres i det nye KursAdmin-systemet. Alle fylkene vil få tildelt brukernavn og passord til KursAdmin. Fylkene må melde inn til FFM sentralt hvem som skal være ansvarlig kursadministrator.

FS sitter på overordnet nivå og kan se all kursvirksomhet i den enkelte organisasjon. I FFM sentralt vil studieleder sitte et nivå over fylkene og ha oversikt over hvilke kurs dere melder inn.

FS-midlene vil bli tildelt dere over KursAdmin. FS vi da ha oversikten over hvor mye hvert enkelt fylke er tildelt fra FFM sentralt til de enkelte kurs.

Det er enda noen uklarheter som det må ordnes opp i før systemet er 100% tilgjengelig for oss alle men det jobbes for å rette opp alle barnesykdommer. Det tar også litt tid å sette seg inn i alt og det kan være at det må mere opplæring til blant organisasjonene.

Jeg minner til slutt om at dere fortsatt kan melde inn kurs som dere ikke fører regnskap for pga. f.eks lite kostnader. Dere vil da motta kr. 500,- i opplæringstilskudd og kr. 500,- i tilretteleggingstilskudd.

På deltakerskjemaet er det en egen rubrikk der det skal krysses av for at kurset trenger tilrettelegging.

Jeg har sendt inn dokumentasjon til FS på våre tilretteleggingsbehov som jeg legger ved til dere. Dette kan dere legge frem hvis det skulle bli spørsmål om dette.

Er det noe dere lurer på så er jeg tilgjengelig for spørsmål på mail. Det er så pass mye nytt nå at det kan være litt vanskelig å svare på alt i telefon.

Vennlig hilsen

Johnny G. Johansen

Studieleder i FFM

Tilbud til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne

"Hva med oss?” er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par og kurs for aleineforeldre.

Kursene er et tilbud til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne eller alvorlig syke barn. Tilbudet administereres av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) og drives av et familiekontor i hver region.
I Region Sør har Grenland Familiekontor ansvar for å tilrettelegge og
gjennomføre kursene. Kursene blir arrangert som helgekurs på hotell, og er sterkt subsidiert.
Det er et forebyggende tiltak, et tilbud for å styrke parforholdet eller aleneforeldrerollen og dele erfaringer med andre foreldre.

For mer informasjon last ned brosyre

Barnas ridderuke 2012 på Beitostølen – 15.-21.01.12. Påmeldingsfrist 25.november

Hensikten med Barnas Ridderuke er å gi et tilbud om skiløping til barn og unge med funksjonshemninger, særlig de som tidligere ikke har hatt så store muligheter til å gå på ski.

Det blir lagt vekt på grunnleggende skiteknikk, tilpasning av riktig utstyr og evt. hjelpemidler. Vi erfarer at man gjennom et slikt arrangement kan bidra til økt aktivitet gjennom vinteren.

HVEM KAN SØKE

Uka er åpen for både nybegynnere og viderekommende. Vi tar først og fremst sikte på barn med fysiske funksjons-hemninger, mellom 10-15 år, fra hele landet. Det er en forutsetning at deltakerne kan nyttiggjøre seg skigåing (løype) som aktivitet, og har muligheter til å følge opp aktiviteten siden.

TID OG STED

Uka arrangeres på Beitostølen 15.01-21.01 2012 (uke 3). Deltakerne an-kommer Beitostølen søndag 15.01 før kl.1800. Avreise blir lørdag morgen den 21.01, senest kl. 1200

Mer informasjon, brosjyre, påmeldingsskjema: www.bhhs.no

Bruk ditt Pasient- og brukerombud!

De fleste saker som meldes inn til landets Pasient- og brukerombud handler om spesialisthelsetjenesten. Nå etterlyses flere saker fra pasienter, brukere og pårørende som tar for seg kritikkverdige forhold i kommunenes helse- og sosialtjeneste.

Den som etterlyser sakene er Kjell J. Vang (bildet), Pasient- og brukerombud i Nord-Trøndelag. Dette kan dreie seg om sosiale tjenester som praktisk bistand i eget hjem, omsorgslønn, ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samt avlastning og støttekontakt. Eller helsetjenestetilbudet, som blant annet omfatter fastleger og aldershjem. En klage kan også handle om et vedtak som mangler en gyldig begrunnelse.
Fra 1. september 2009 ble mandatet til Pasient- og brukerombudene utvidet til å gjelde helse- og sosialtjenesten i kommune, i tillegg til spesialisthelsetjenesten.
Siden den tid har det vært en sakte økning i henvendelsene som handler om kommunenes helse- og sosialtjeneste. I Nord-Trøndelag har andel henvendelser om kommuner i fylket økt til 29 prosent i 2011, fra 22 prosent året før. Den samme tendensen ser man i de andre fylkene også, som deler ønsket om å få flere henvendelser fra innbyggerne i kommunene.
– Vi ser at det er i kommunene at man faktisk har et grunnlag for å klage på forhold. Ikke minst gjelder dette for tjenestene som ytes til de med omfattende behov og som trenger mye hjelp, sier Vang.
Høy klageterskel
Han tror mange pasienter, brukere og pårørende kvier seg for å klage på kommunen sin fordi de frykter at det tilbudet man har enten vil bli svekket eller fjernet.
– Dersom man er avhengig av et langvarig og kontinuerlig forløp fra kommunen kan terskelen for å melde i fra om kritikkverdige forhold bli høy. Denne terskelen er lavere når det gjelder spesialisthelsetjenesten. Dette fordi man ofte er ferdig med en behandling når klagen sendes inn, sier Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag på www.ffo.no.
Ta kontakt
Pasient- og brukerombudene vil gjerne høre fra deg dersom du har noe kritikkverdig å melde i fra om. Ombudet er ikke en besluttende myndighet, men kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. De kan også bistå i å klage til rette instans.
www.pasientogbrukerombudet.no finner du kontaktinformasjon til hvert enkelt ombud, samt mye annen nyttig informasjon.

Kilde: www.ffo.no

Ny informasjonstelefon om rehabilitering og habilitering

Helseforetakene har etablert en ny informasjonstelefon for habilitering og rehabilitering. Telefonnummeret dit er 800 30 061.

Informasjonstelefonen for rehabilitering og habilitering drives av de regionale koordinerende enhetene i hver helseregion. Telefonen er områdestyrt slik at du kommer til den regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra.
Telefonen betjenes av helsepersonell.

Mobilitet og deltakelse

– et forskningsprosjekt om personer med bevegelseshemming og deres erfaringer med å være i jobb og ha behov for hjelp fra ulike instanser.

Nordlandsforskning og NOVA søker informanter til et forskningsprosjekt om hva hjelpeinstanser og fysisk tilgjengelighet betyr for at rullestolbrukere kan være i jobb.

Nordlandsforskning og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) skal i gang med et forskningsprosjekt om betydningen av ulike hjelpeinstanser og fysisk tilgjengelighet for arbeidslivdeltakelse for rullestolbrukere.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Sophies Minde og Statens Vegvesen.

Ett viktig formål med studien er å få konkret innsikt i bevegelseshindringer i dagliglivet – hvordan det er å ta seg fram til jobb, skole, barnehage, trening, behandling med mer. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med deg som er rullestolbruker og som enten er i ordinært arbeid eller arbeidsmarkedstiltak.

Vi ønsker å få innsikt i hvordan en vanlig uke er for deg, med fokus på tjenester og hjelpemidler, fysisk tilgjengelighet og deltakelse i ulike aktiviteter (som arbeid, fritid, trening).

Prosjektet omfatter personer i yrkesaktiv alder og som bor på ulike steder i Norge. Hvis du deltar i prosjektet, sikres du full anonymitet.

Dersom du har lyst til å delta i prosjektet, ta gjerne kontakt med oss:

Cecilie Høj Anvik (Cecilie.Anvik@nforsk.no)/ telefon 90 68 59 02, Nordlandsforskning

Janikke Solstad Vedeler (janikke.s.vedeler@nova.no) / telefon 97 79 73 23, NOVA

Foreldrehjelpen

Foreldrehjelpen er et forum for foreldre med funksjonshemmede barn. Forumet er åpent for alle uansett diagnose.

Foreldrehjelpens forum kan være til hjelp og støtte når man venter på en diagnose på sitt barn, har fått en diagnose, eller er i prosessen.

Det å få et annerledes barn gir foreldrene utfordringer og tanker de fleste ikke kjenner fra tidligere. Mange kjenner heller ingen som er i samme situasjon. Det er viktig for alle å ha noen å kunne snakke med, dele tanker og følelser med. Noen som kan hjelpe og støtte i en jungel av rettigheter og muligheter innen helsevesenet.

Det er bakgrunn for at Foreldrehjelpen ble startet for over fem år siden.
Forumet er drevet av frivillig foreldre, og eier av forumet er Merete Bergan som selv har en funksjonshemmet datter.

Noe av det andre dere finner der inne er diagnoseregister, foreldreprat, og rettigheter.

Forumet er lukket, og man må registrere seg for å få tilgang.

Gå til nettsted: www.foreldrehjelpen.com