Rapport om omsorgslønn overlevert

Utvalget som har vurdert omsorgslønn overleverte mandag sin rapport til helse- og omsorgsministeren.

NOU- rapporten ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert” har gått gjennom i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan gis økonomisk kompensasjon når de utøver pleie- og omsorg som kommunen ellers plikter å tilby. Utvalget ble bedt om å se på grenser mellom offentlig og privat ansvar og foreslå modeller for framtidige ytelser.

Utvalget legger fire sentrale hensyn til grunn for sitt forslag:

• Forsvarlige tjenester for bruker
• Ordningen skal bidra til likestilling og integrering og hindre utstøting fra arbeidslivet
• Ressursene skal prioriteres mot tjenester som faktisk ytes og ikke generelle kontantytelser
• Forenklet byråkrati

Anbefalt modell

Det er et enstemmig utvalg som står bak den anbefalte modellen som etter utvalgets vurdering best ivaretar de sentrale hensynene. Modellen består av tre hovedgrep:

  1. Utvidet pleiepengeordning med inntil 20 – 50 % pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser.
  2. Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn.
  3. Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene.

    Les rapporten: Helse- og omsorgsdepartementet