Ikke rør friinntekten!

Mandag 17. oktober er FFO på høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om forslaget til ny uføremelding. Der ba vi Stortinget gå i mot regjeringens forslag om å redusere uføres mulighet til å ha en såkalt friinntekt på 1G ved siden av uføretrygd.

Innenfor dagens uførepensjonsordning kan uførepensjonister delta i arbeid – både ved å være delvis uførepensjonert og ved å ha arbeidsinntekt på inntil 1G ved siden av uførepensjon. Dette er et system som i dag sikrer betydelig yrkesdeltakelse også blant uførepensjonister. Over 40 prosent av alle landets uføre har arbeidsinntekt ved siden av uførepensjonen, eller mulighet for å kombinere gradert uførepensjon med arbeidsinntekt.
Selv om uføres deltakelse i arbeidslivet er forholdsvis høy i dag, er det imidlertid en målsetning å øke denne deltakelsen ytterliggere. FFO tror ikke det er gitt at dette best skjer ved å endre dagens system, som tross alt i en årrekke har vist seg å gi relativt høy yrkesdeltakelse.
– Det er langt fra opplagt at det nye systemet som foreslås vil gi like høy eller høyere deltakelse i arbeidslivet, sier FFOs leder Knut Magne Ellingsen på www.ffo.no.

Går i mot avkortning
FFO er derfor uenig i forslaget om å redusere uføres mulighet til å ha en såkalt friinntekt på 1 G ved siden av uføretrygd. Vi er også uenig i forslaget om sterk avkorting av trygdeinntekt mot arbeidsinntekt. En så kraftig avkorting som 66 prosent på inntekt utover friinntekten vil, sammen med skattelegging av samme inntekt, føre til at uføre som har arbeidsevne vil sitte igjen med særdeles lite av arbeidsinntekt utover 0,4G.

Svart arbeid
Konsekvensen vil trolig bli at uføre vil la være å delta i arbeidslivet istedenfor å øke sin yrkesdeltakelse. Eventuelt vil uføre i langt sterkere grad enn i dag oppleve at systemet innbyr til svart arbeid. Uansett vil utfallet bli et helt annet enn hva regjeringen selv sier den ønsker –å skape et system som legger til rette for økt kombinasjon av arbeid og trygd.

– Vi mener derfor at komiteen bør gå i mot forslaget om å svekke uføres mulighet til friinntekt i tillegg til uføretrygd. Det bør isteden sees i retning av en videreføring av dagens ordning med friinntekt med 1G, kombinert med en avkortningsmodell som hindrer at uførhetsgrad automatisk vurderes på nytt dersom friinntekten overstiges. Denne regelen har representert en utfordring i regelverket for friinntekten slik den er utformet i dag, sier Ellingsen.