Møte i kontaktforum i HOD

Kontaktforum for brukere av Helsetjenesten hadde sitt første møte etter sommerferien 15. september. Første sak på dagsorden var samarbeidsavtaler mellom regionale helseforetak og kommunene.

Denne saken handler om utarbeidelse av en veileder for hvordan man skal sette opp samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner. I ny lov om kommunale helse-og omsorgstjenester er det fastlagt at samarbeidsavtalene skal inneholde minimumskrav til hva det skal samarbeides om. Ett eksempel er utskrivningsklare pasienter.

Videre fikk kontaktforumet en orientering fra Kunnskapsdepartementet om det pågående arbeidet med en ny stortingsmelding om utdanning i velferdssektoren. Dette handler om hvordan endringer i samfunnet medfører behov for endringer i helse- og omsorgsutdanningene.
Neste sak var orientering om en stortingsmelding som skal komme på rusfeltet, og hvilke utfordringer rusomsorgen står overfor.

Kontaktforum er et rådgivende organ for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og skal gi innspill og synspunkter på sentrale helsepolitiske saker. Forumet har i dag fjorten medlemmer, hvorav åtte kommer fra FFOs medlemsorganisasjoner. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Siste sak på programmet var oppnevning av et nytt brukerforum fra 1. januar 2012. Fra HOD ble det påpekt at vi må se nærmere på sammensetningen, og muligens åpne for nye grupper i brukerforumet. Dette medførte diskusjon rundt hvilke kriterier som skal vektlegges på ved sammensetningen av nytt kontaktforum.
Kilde: ffo (23.09.11)