ReHabiliteringsuka 2011 i uke 43; 24. – 28. oktober 2011 – Fra barn til voksen – samarbeid styrker deltakelse sosialt og i samfunnet

Uka starter med en nasjonal konferanse i Oslo. Tema for konferansen er det samme som for ReHabiliteringsuka: "Fra barn til voksen – samarbeid styrker deltakelse sosialt og i samfunnet".

Målgruppen er ledere og fagpersoner fra de sektorer som yter tjenester til målgruppene samt brukere. Begrenset antall plasser.

Lenke til mer info og program .

Den nasjonal ReHabiliteringsuka har som formål å bidra til økt oppmerksomhet, publisitet og erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering. Den overordnede målsettingen er å styrke habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Fra nasjonalt hold fokuseres det spesielt på utfordringer ved livsfaseoverganger for barn, undom og unge voksne. Som tidligere år ønskes det i tillegg et bredt spekter av arrangementer og positive markeringer av habilitering og rehabilitering over hele landet.

Det er Helsedirektoratet og de regionale koordinerende enhetene i hver helseregion som er initiativtakere og pådrivere for ReHabiliteringsuka.

Nytt i år er at også Utdanningsdirektoratet, Barne- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet markerer ReHabiliteringsuka.

Informasjon, aktivitetsoversikt m.m. vil fortløpende bli lagt ut på Helsedirektoratets sine nettsider.