Brukerutvalget diskuterte virksomhetsstrategi

NAVs virksomhetsstrategi er et dokument som forteller hva NAVs gjennomgående fokusområder i det daglige skal være i årene fremover. Dette var tema på brukerutvalgsmøte i NAV 10. juni.

Fokus på brukerne og brukermedvirkning ligger an til å bli et sentralt element i virksomhetsstrategien.

– Fra FFOs side har vi vært opptatt av at NAVs ledelse og ansatte i større grad må venne seg til å se brukerne som en del av egen organisasjon, istedenfor nærmest som kunder som henvender seg i skranken i en hvilken som helst servicebedrift. Først når brukerne involveres og tas med i organisasjonens daglige drift og utvikling vil resultatene bli fullt ut tilfredsstillende. Dette understreket vi også på brukerutvalgsmøte, sier Stian Oen, rådgiver i FFO på www.ffo.no.

FFO har for øvrig tidligere etterlyst å bli tidligst mulig involvert i NAVs arbeid med den typen overordnede plandokumenter som virksomhetsstrategien er et eksempel på.

Brukerundersøkelse på det jevne
På brukerutvalgsmøtet ble også funnene fra “Personbrukerundersøkelsen” gjennomført i vår presentert. Undersøkelsen viser i all hovedsak en liten bedring av brukertilfredsheten i NAV sammenlignet med de foregående årene. Det gjenstår imidlertid fortsatt et forbedringspotensial før NAV er tilbake på nivået i 2008.

– Dette kan nok i stor grad henge sammen med at den kanskje aller mest organisatorisk utfordrende perioden i NAV-reformen var i 2008 og 2009, med etablering av et stort antall NAV-kontorer i landets kommuner, tror Oen.

Han fastslår imidlertid at NAV fortsatt har et stykke å gå før brukertilfredsheten er på et nivå det går an å si seg fornøyd med.

– Denne grunnholdningen opplever vi også at NAV har, noe vi selvsagt er fornøyd med. Det er når NAV og brukerne ser likt på de overordnede utfordringene de gode resultatene kan oppnås.

Andre saker
Andre saker som ble diskutert på brukerutvalgsmøtet var situasjonen på bilområdet, NAVs situasjon etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, samt NAV-direktørens utspill om urealistiske forventninger blant NAVs brukere.

Facebook
Twitter
LinkedIn